Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Οι δραστηριότητες του Οµίλου ΤΙΤΑΝ για την παραγωγή τσιµέντου και αδρανών εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τη χρήση φυσικών πόρων. Η εξορυκτική δραστηριότητα µπορεί να έχει επίδραση στη βιοποικιλότητα της πανίδας και της χλωρίδας. Για τον περιορισµό αυτής της επίδρασης εκπονούνται και εφαρµόζονται µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σχέδια αποκατάστασης των λατοµείων. Συγκεκριµένες περιπτώσεις περιοχών, που συνδέονται µε προστατευόµενα είδη και οικοσυστήµατα, αξιολογούνται περαιτέρω, όπως π.χ. η αρχική µελέτη οικολογίας στο λατοµείο Zlatna Panega στη Βουλγαρία και η µελέτη βιοποικιλότητας στο λατοµείο στις Άρτιµες (Πάτρα), που αποσκοπούν στην ανάπτυξη εξειδικευµένων σχεδίων διαχείρισης για τη προστασία και την ανάδειξη της βιοποικιλότητας. Το 2009 η συνολική έκταση των ενεργών λατοµείων ήταν 97,1 εκατ. µ2, εκ των οποίων 17,7 εκατ. µ2 τελούν υπό εξόρυξη, 13,2 εκατ. µ2 έχουν αποκατασταθεί έως σήµερα (συνολικά), ενώ 66,2 εκατ. µ2 είναι ακόµη ανέπαφα.

Το 2007 και σύµφωνα µε την Κοινοτική οδηγία για τους οικοτόπους, ένα µέρος του λατοµείου Zlatna Panega στη Βουλγαρία έχει συµπεριληφθεί στο δίκτυο περιοχών Natura 2000 και συγκεκριµένα στην ειδική ζώνη διατήρησης του «Karlukovo». Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των στόχων περιβαλλοντικής βιωσιµότητας του Οµίλου, προχώρησε η σχετική διαδικασία για αξιολόγηση των θεµάτων που αφορούν τη βιοποικιλότητα, γνωστή και ως «αρχική µελέτη οικολογίας» - Initial Ecological Scoping Study. Η µελέτη που ανατέθηκε σε διεθνή εταιρία ειδικών επιστηµόνων µε σκοπό την καταγραφή των οικοτόπων και των ειδών πανίδας - χλωρίδας της περιοχής του λατοµείου και την εκτίµηση των δυνητικών οικολογικών περιορισµών των τωρινών δραστηριοτήτων και των µελλοντικών τους προοπτικών.

Η µελέτη ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2009, περιέλαβε τόσο βιβλιογραφική έρευνα όσο και έρευνα πεδίου σε συνολική έκταση ~2 τ. χλµ., και κάλυψε τα εξής θέµατα:

  • Αξιολόγηση των διαθέσιµων πληροφοριών σχετικά µε τη διαδικασία ένταξης στο δίκτυο Natura 2000 στη Βουλγαρία και ιδίως όσον αφορά τα χαρακτηριστικά προστασίας στην ειδική ζώνη διατήρησης του «Karlukovo»
  • Περιγραφή των τύπων οικοτόπων και των βασικών ειδών χλωρίδας και πανίδας της περιοχής βάσει των ευρηµάτων της έρευνας πεδίου
  • Εκτίµηση της σηµασίας των οικοτόπων και των ειδών από την άποψη της διατήρησης (π.χ. υπο-παννωνικοί στεπικοί λειµώνες και είδη ορχιδέας, φωλιές νυχτερίδων και άγρια πτηνά στη γύρω περιοχή κ.λ.), καθώς επίσης και των δυνητικών επιπτώσεων της εξορυκτικής δραστηριότητας (συνεχίζονται οι µελέτες)
  • Συµπεράσµατα που περιλαµβάνουν σειρά προτάσεων για τη διαδικασία της «δέουσας εκτίµησης», το διάλογο µε τις κρατικές αρχές και τη διαβούλευση µε ΜΚΟ, καθώς επίσης περαιτέρω έρευνες και µελέτες, για την ολοκλήρωση της εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση

Μελέτη βιοποικιλότητας στο λατοµείο Άρτιµες (Πάτρα)

Το λατοµείο ασβεστολίθου στις Άρτιµες που λειτουργεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 τροφοδοτώντας το εργοστάσιο τσιµέντου του ΤΙΤΑΝΑ στο Δρέπανο Αχαΐας, αποτελεί πρότυπο της πολιτικής αποκατάστασης λατοµείων που εφαρµόζει ο Όµιλος.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο ΤΙΤΑΝ επικεντρώνει τις προσπάθειές του στη συστηµατική αποκατάσταση των λατοµείων, εφαρµόζοντας βέλτιστες πρακτικές, όπως η λειτουργία φυτωρίων στις εγκαταστάσεις του και η ανάπτυξη νεαρών φυτών. Η πρόοδος που έχει συντελεσθεί στα 30 χρόνια που µεσολάβησαν στις µεθόδους αναδάσωσης και αποκατάστασης είναι εντυπωσιακή και ορατή στο λατοµείο στις Άρτιµες, µολονότι δύο δασικές πυρκαγιές κατέστρεψαν εν µέρει την αποκατασταθείσα ζώνη του λατοµείου.

Το 2009 έγινε ένα ακόµη βήµα περαιτέρω βελτίωσης µε την εκπόνηση ειδικής µελέτης σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Πατρών για την αξιολόγηση της βιοποικιλότητας εντός των ορίων του λατοµείου και στη γύρω περιοχή. Δίνοντας έµφαση στην πρόοδο που έχει ήδη σηµειωθεί για την ανάπτυξη της χλωρίδας στις αποκατασταθείσες περιοχές του λατοµείου όπου το κοίτασµα έχει εξαντληθεί, η µελέτη περιλαµβάνει και προτάσεις για εναλλακτικές πρακτικές αποκατάστασης και για επιλογή ειδών, προκειµένου να βελτιωθεί το τελικό αποτέλεσµα και να διατηρηθεί η αξία της βιοποικιλότητας στην περιοχή.


 

Πρόγραµµα βιοποικιλότητας της TITAN America στο Roanoke (ΗΠΑ)

Η θυγατρική του Οµίλου ΤΙΤΑΝ στο Roanoke των ΗΠΑ εγκαινίασε µια νέα συνεργασία µε την εθνική οργάνωση προστασίας των πληθυσµών πέστροφας και σολοµού µε σκοπό τη διατήρηση, την προστασία και την αποκατάσταση των πληθυσµών και των οικοτόπων τους στη Βόρεια Αµερική. Το Μάρτιο του 2009 350 ιριδίζουσες πέστροφες «απελευθερώθηκαν» σε µία λίµνη στο λατοµείο του Οµίλου ΤΙΤΑΝ στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτής της νέας συνεργασίας, η συγκεκριµένη λίµνη, που σχηµατίστηκε από τα νερά της βροχής και από υπόγεια ύδατα σε ένα παλιό λατοµείο ασβεστόλιθου, µε κατάλληλο έλεγχο της στάθµης των υδάτων (µέσω αντλιών), αποτέλεσε τον ιδανικό χώρο για τη φιλοξενία της περιβαλλοντικά ευαίσθητης πέστροφας.

Ο TITAN προγραµµατίζει στο Roanoke τη δεύτερη απελευθέρωση πέστροφων στο Catawba Creek, που διασχίζει την έκταση του εργοστασίου, πάλι στο πλαίσιο της συνεργασίας του µε την εθνική οργάνωση προστασίας της πέστροφας και του σολοµού.

Ο ΤΙΤΑΝ έχει αναπτύξει και εφαρµόζει ένα µακρόπνοο πρόγραµµα διαχείρισης υδάτων και εδάφους στο εργοστάσιό του στην περιοχή αυτή. Για παράδειγµα, κάθε χρόνο την τελευταία τετραετία, το εργοστάσιο διοργανώνει µια εκδήλωση µε τίτλο «Catawba Creek Cleanup», στο πλαίσιο της οποίας οι εργαζόµενοι και οι κάτοικοι της περιοχής αφιερώνουν ένα πρωινό Σαββάτου στην επιτήρηση και καθαριότητα του ποταµού Catawba Creek, µέρος του οποίου βρίσκεται εντός των ορίων του εργοστασίου. Με τον τρόπο αυτό η θεσµοθετηµένη ετήσια συνάντηση πιστοποιεί τη διατήρηση της καλής κατάστασης των υδάτων του.

Ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ επίσης χρηµατοδοτεί το τοπικό πρόγραµµα ευαισθητοποίησης για την προστασία της περιοχής. Το πρόγραµµα «Η πέστροφα στην τάξη» επιτρέπει σε µαθητές γυµνασίου και λυκείου να παρατηρήσουν την ανάπτυξη της πέστροφας σε ενυδρείο που τοποθετείται µέσα στην τάξη. Από το Σεπτέµβριο έως τον Απρίλιο, οι µαθητές είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα της πέστροφας παρέχοντας όλα όσα χρειάζεται αυτό το ευαίσθητο ψάρι για να επιβιώσει. Οι µαθητές µεγαλώνουν την πέστροφα από την εκκόλαψη, παρακολουθώντας την ποιότητα του νερού στο ενυδρείο και µελετώντας το φυσικό της περιβάλλον. Συνειδητοποιούν έτσι την αξία των υδάτινων πόρων και της προστασίας του περιβάλλοντος και τον αλληλένδετο χαρακτήρα των επιµέρους στοιχείων ενός οικοσυστήµατος. Το ώριµο πλέον ψάρι απελευθερώνεται στη φύση την άνοιξη. Τρία τοπικά σχολεία ολοκλήρωσαν το πρόγραµµα το 2009 και 16 νέα σχολεία έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα για το 2010. 

 


 

Βράβευση για την προστασία της χελώνας Gopherus polyphemus

Το Μάιο του 2009, το λατοµείο Center Sand της TITAN America στο Clermont της Φλόριντα έλαβε το πρώτο βραβείο «Pride of Mine» από τη FLAI (Florida Limerock & Aggregate Industry) για την επιτυχή ολοκλήρωση της µετεγκατάστασης ενός πληθυσµού χελωνών του είδους Gopherus polyphemus. Η χελώνα αυτή, που απειλείται µε εξαφάνιση, φωλιάζει στο έδαφος και η εξορυκτική δραστηριότητα θα κατέστρεφε τις φωλιές της. Οι εκπρόσωποι της εταιρίας οργάνωσαν µια εκστρατεία διάσωσης αποφασίζοντας να δηµιουργήσουν ένα καταφύγιο έκτασης 140 µ2 σε περιοχή κοντά στο λατοµείο όπου οι χελώνες θα µπορούσαν να ζήσουν ανενόχλητες.

Για την υλοποίηση του σχεδίου χρειάστηκε να εξασφαλιστεί άδεια για τη µετεγκατάσταση των χελωνών από την Επιτροπή Προστασίας Ιχθύων και Άγριας Ζωής της Πολιτείας της Φλόριντα (FFWCC). Διενεργήθηκε µελέτη της περιοχής προκειµένου να εντοπιστούν οι ενεργές φωλιές κι ο αριθµός τους. Τοποθετήθηκε ειδικός φράχτης σε βάθος 13-15 εκατοστών γύρω από την περιοχή µετεγκατάστασης ώστε να προστατευτούν οι χελώνες. Αραιώθηκαν τα πεύκα και σπάρθηκαν φυτά που περιλαµβάνονται στο διαιτολόγιο των χελωνών. Πενήντα έξι χελώνες (22 αρσενικές, 24 θηλυκές, 10 νεαρές) αποµακρύνθηκαν µε κάθε προφύλαξη από την περιοχή του λατοµείου και µεταφέρθηκαν στο νέο τους οικότοπο.