Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 
Το κεφάλαιο αυτό, ξεκινά µε την κλιµατική αλλαγή και τη βιώσιµη ανάπτυξη, ζητήµατα που αποτελούν παγκοσµίως τη σηµαντικότερη πρόκληση για τα επόµενα χρόνια. Η εκτενής ανάλυση της προόδου που σηµείωσε ο ΤΙΤΑΝ ως προς την επίτευξη των στόχων που έθεσε το 2006, αλλά και στη συνέχεια, ως προς τον περιορισµό των εκποµπών CO2, τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και πρώτων υλών και τον περιορισµό των λοιπών επιπτώσεων στο περιβάλλον, υπογραµµίζει τη µακροπρόθεσµη δέσµευση του Οµίλου και υποστηρίζει την εκπλήρωση των νέων στόχων που θέτει για το 2015. Εδώ επίσης αναφέρονται τα αποτελέσµατα από τη διαχείριση των υδάτων, την αποκατάσταση λατοµείων και τη βιοποικιλότητα, καθώς και τις ενέργειες για την αύξηση της ανακύκλωσης.