Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 
Επισκόπηση WBCSD/CSI
ΠΕΡΙΓΡΑΦH 2007 2008 2009
Διαχείριση Kλιματικής Αλλαγής
Σύνολο άµεσων εκπτοµπών(1) CO2 (µικτό),
µετρικοί τόνοι(2)
10,3 εκατ. 11 εκατ. 8,7 εκατ.
Σύνολο άµεσων εκποµπών(1) CO2 (καθαρό),
µετρικοί τόνοι(2)
10,3 εκατ. 11 εκατ. 8,7 εκατ.
Σύνολο έµµεσων εκποµπών(1) CO2 (καθαρό),
µετρικοί τόνοι(2)
1,3 εκατ. 1,4 εκατ. 1,1 εκατ.
Ειδικές εκποµπές(1) CO2 (µικτό) kg/µετρικό
τόνο προϊόντος
690 685 673
Ειδικές εκποµπές(1) CO2 (καθαρό) kg/µετρικό
τόνο προϊόντος
690 685 673
Καύσιμα και πρώτες ύλες
Ειδική θερµιδική κατανάλωση kcal/kg κλίνκερ 855 852 844
Συνολική κατανάλωση θερµικής ενέργειας, TJ 39.088 42.822 37.026
Συνολικά εναλλακτικά καύσιµα που χρησιµοποιήθηκαν,
µετρικοί τόνοι
25.500 21.163 30.570
Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, GWh 1.509 1.655 1.505
Συνολική κατανάλωση πρώτων υλών, µετρικοί τόνοι 19,5 εκατ. 21,7 εκατ. 18,9 εκατ.
Συνολική κατανάλωση εναλλακτικών πρώτων υλών,
µετρικοί τόνοι
1,4 εκατ. 1,5 εκατ. 1,3 εκατ.
Υποκατάσταση παραδοσιακών καυσίµων από εναλλακτικά, % 1,37 1,07 1,53
Ποσοστό βιοµάζας ως καυσίµου % 0,6 0,4 0,9
Ποσοστό εναλλακτικών πρώτων υλών (κλίνκερ & τσιµέντο) % 7,1 6,8 7,0
Αναλογία κλίνκερ τσιµέντου 0,80 0,80 0,82
Παρακολούθηση και αναφορά αέριων εκποµπών
Συνολικές εκποµπές σκόνης, µετρικοί τόνοι 1.291 1.268 1.493
Ειδικές εκποµπές σκόνης gr/τόνο κλίνκερ 85 109 143
Συνολικές εκποµπές NOx, µετρικοί τόνοι 19.956 20.979 20.767
Ειδικές εκποµπές NOx, gr/τόνο κλίνκερ 1.752 1.799 1.982
Συνολικές εκποµπές SOx, µετρικοί τόνοι 3.331 3.356 2.456
Ειδικές εκποµπές SOx, gr/τόνο κλίνκερ 299 288 234
Ποσοστό (%) κλίνκερ που παρήχθη υπο παρακολούθηση
των εκπομπών σημαντικών και μη
100 100 100
Τοπικές επιπτώσεις
Ενεργά λατοµεία όπου θέµατα βιοποικιλότητας έχουν αναγνωρισθεί(3) 3 3 3
Ποσοστό ενεργών λατοµείων µε σχέδια διαχείρισης βιοποικιλότητας(4), % 0 0 33
Ποσοστό περιοχών που καλύπτονται από πρόγραµµα τοπικής διαβούλευσης %      
Ποσοστό λατοµείων που καλύπτονται από πρόγραµµα
αποκατάστασης περιβάλλοντος, %
79 79 48
Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας
Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων
(άμεσο προσωπικό)
0 0 0
Δείκτης θανατηφόρων ατυχημάτων
(άμεσο προσωπικό)
0 0 0
Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων
(εργολαβικό προσωπικό)
1 3 0
Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων τρίτων 0 1 0
Αριθμός ατυχημάτων που οδήγησαν σε απώλεια ημερών εργασίας 20 22 18
Δείκτης συχνότητας ατυχημάτων
(άμεσο προσωπικό)
3,67 3,26 2,81
Απολεσθείσες ηµέρες εργασίας εξ αιτίας ατυχηµάτων
(άµεσο προσωπικό)
919 718 714
Δείκτης σοβαρότητας ατυχημάτων
(άμεσο προσωπικό)
168 106 111
Αριθμός ατυχημάτων που οδήγησαν σε απώλεια
ημερών εργασίας (εργολαβικό προσωπικό)
7 8 4

(1) Οι εκποµπές CO2 πριν από το 2008 δεν περιλαµβάνουν εκποµπές που σχετίζονται µε µε οχήµατα µεταφοράς και κινητό εξοπλισµό
(2) Οι συνολικές εκποµπές για την περίοδο 1990-2008 έχουν υπολογισθεί εκ νέου το 2009, σύµφωνα µε το Πρώτοκολλο WBCSD/CSI, για να συµπεριλάβουν τις αλλαγές στη συµµετοχή του Οµίλου ΤΙΤΑΝ στην Τουρκία και στη Αίγυπτο
(3) Ενεργά λατοµεία µέσα ή κοντά σε περιοχές χαρακτηρισθείσες ως µεγάλης σηµασίας για τη βιοποικιλότητα
(4) Περιοχές χαρακτηριζόµενες ως µεγάλης σηµασίας για τη βιοποικιλότητα όπου εφαρµόζονται ειδικά σχέδια διαχείρισης

Σύγκριση με τον Απολογισμό 2008