Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Πρωτοβουλία για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στον Κλάδο Τσιµέντου

Η Πρωτοβουλία για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στον Κλάδο Τσιµέντου (Cement Sustainability Initiative – CSI) εγκαινιάστηκε το 1999 από το Διεθνές Επιχειρηµατικό Συµβούλιο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (WBCSD) και έκτοτε επικεντρώνεται στην κατανόηση και αντιµετώπιση των σηµαντικότερων προκλήσεων για τον κλάδο, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την παραγωγή και τη χρήση του τσιµέντου. Ο Όµιλος TITAN συµµετέχει στην πρωτοβουλία αυτή από την πρώτη στιγµή, αρχικά χρηµατοδοτώντας την ανεξάρτητη µελέτη του WBSCD που οδήγησε στην ανάληψη της συγκεκριµένης κλαδικής πρωτοβουλίας και από το 2003 ως βασικό µέλος της.

CSI – Δραστηριότητες 2009

Κατά τη διάρκεια του περασµένου έτους, το έργο της CSI επικεντρώθηκε στα εξής:

  • Σύστηµα GNR (Getting the Numbers Right), ένα πληροφορικό σύστηµα µέτρησης των επιδόσεων στους τοµείς των εκποµπών CO2 και της ενεργειακής αποδοτικότητας, σχεδιασµένο ειδικά για την επίτευξη των στόχων των µελών της CSI που αφορούν την κλιµατική αλλαγή. Συγκεντρώνοντας δεδοµένα από 43 εταιρίες παραγωγής τσιµέντου, το GNR συλλέγει, καταγράφει και αναλύει στατιστικά αντιπροσωπευτικές στατιστικές πληροφορίες σχετικά µε την παραγωγή κλίνκερ και τσιµέντου παγκοσµίως, παρέχοντας µια επικαιροποιηµένη βάση για τον καθορισµό τιµών αναφοράς για τις εκποµπές. Το 2009 η CSI δηµοσίευσε µια ενηµερωµένη έκθεση GNR για την περίοδο 1990 – 2006, µε στοιχεία από 844 εργοστάσια παραγωγής τσιµέντου παγκοσµίως, τα οποία αντιστοιχούν σε άνω του 73% της παραγωγής τσιµέντου στις χώρες του παραρτήµατος Ι του Πρωτοκόλλου του Κιότο.
  • «Επαλήθευση Μηχανισµού Καθαρής Ανάπτυξης (CDM), που συµβάλλει στον εξορθολογισµό της διαδικασίας CDM µε µια νέα µέθοδο συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking). Η µέθοδος αυτή βασίζεται σε µια καινούργια προσέγγιση βάσει της οποίας το σενάριο «αναφοράς» προσδιορίζεται µε χρήση συγκεκριµένων περιφερειακών δεικτών, σε σύγκριση µε τους οποίους γίνεται µέτρηση της επίδοσης κάθε σχεδίου CDM.
  • Οδικός Χάρτης Τεχνολογίας Τσιµέντου του Διεθνούς Οργανισµού Ενέργειας (ΙΕΑ Τechnology Roadmap) ως απάντηση σε ένα αίτηµα που διατυπώθηκε από τους ηγέτες του G8 το 2008. Σε στενή συνεργασία µε την CSI, η IEA δηµοσίευσε το 2009 τον πρώτο οδικό χάρτη αυτού του είδους για συγκεκριµένο βιοµηχανικό κλάδο. Σ’ αυτόν περιγράφονται όλες οι υπάρχουσες και δυνητικές τεχνολογίες που θα µπορούσαν να επιτρέψουν στον κλάδο να συµβάλλει σηµαντικά στη µείωση των εκποµπών.
  • Διεύρυνση της συµµετοχής: Το 2009 η CSI επιδίωξε επίσης τη διεύρυνσή της προς αναδυόµενες αγορές, µε πρώτη την Κίνα, από όπου προέρχεται το ήµισυ της παγκόσµιας παραγωγής τσιµέντου. Τρεις κινεζικές εταιρίες τσιµέντου υπέβαλαν αίτηση και έγιναν µέλη το 2009.
  • Ασφάλεια της εργασίας, όπου υιοθετήθηκαν νέες κατευθυντήριες οδηγίες µε στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων οδηγών και εργολάβων στον τοµέα αυτό. Οι εταιρίες-µέλη της CSI έχουν δεσµευτεί να ενσωµατώσουν όλες τις προτεινόµενες συστάσεις και κατευθυντήριες γραµµές στα συστήµατα ασφαλείας που διαθέτουν µε πρώτο στάδιο την ανάλυση των υφιστάµενων ελλείψεων σε αυτά και στις συναφείς διαδικασίες.
  • Βιωσιµότητα σκυροδέµατος: Το 2009 δηµοσιεύτηκε έκθεση της CSI για την ανακύκλωση του σκυροδέµατος. Η έκθεση αποσκοπεί στην εδραίωση του στόχου για 0% απόρ-ριψη σε χώρους εναπόθεσης απορριµµάτων και συνιστά βελτίωση της συλλογής δεδοµένων σχετικά µε τα απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις, όπως και περισσότερα κίνητρα για ανακύκλωση. Μια νέα οµάδα εργασίας συγκροτήθηκε µε αντικείµενο τη βιωσιµότητα του σκυροδέµατος για περαιτέρω ανάπτυξη στον τοµέα αυτό.

CSI: 10 χρόνια δράσης 

Αξιοσηµείωτη είναι η πρόοδος που επιτεύχθηκε στα πρώτα 10 χρόνια λειτουργίας της πρωτοβουλίας CSI ειδικά για την κατανόηση και αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώµατος από τις δραστηριότητες του κλάδου. Υλοποιώντας ένα πρόγραµµα δράσεων εστιασµένο σε τοµείς όπως η κλιµατική αλλαγή, η υγιεινή και ασφάλεια, η διαχείριση λατοµείων, η χρήση εναλλακτικών καυσίµων – η CSI συνένωσε τις διαφορετικές γνώµες και προσεγγίσεις σε κοινές δράσεις και συστάσεις. Έθεσε ειδικούς στόχους και παρακίνησε τα µέλη της να λογοδοτούν σχετικά.

Σήµερα είναι µια παγκόσµια οργάνωση µε 21 εταιρίες παραγωγής τσιµέντου µέλη της που πιστεύουν ότι η επιδίωξη βιώσιµης ανάπτυξης είναι επωφελής και από επιχειρηµατική άποψη. Οι εταιρίες αυτές, δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 100 χώρες και αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% της παγκόσµιας παραγωγής τσιµέντου, ποικίλλουν σε µέγεθος από µεγάλες πολυεθνικές έως µικρούς ανεξάρτητους παραγωγούς.

Πολλοί από τους αρχικούς στόχους που είχαν τεθεί έχουν ήδη επιτευχθεί και σήµερα αναθεωρείται η αποστολή και η δοµή της πρωτοβουλίας µε νέους στόχους για την επόµενη δεκαετία. Με έµφαση στην κλαδική προσέγγιση η CSI αποσκοπεί στην ευρύτερη διάδοσή της και την αύξηση της προσβασιµότητάς της από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Η συµµετοχή στις διαβουλεύσεις για την κλιµατική αλλαγή και η διατύπωση θέσεων στα θέµατα που την αφορούν, (π.χ. προώθηση της εφαρµογής των πρωτοβουλιών για την ασφάλεια της εργασίας) είναι µεταξύ των προτεραιοτήτων της για το µέλλον.