Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

2000

 • Διατύπωση του στρατηγικού στόχου και των εταιρικών αξιών του Οµίλου άµεσα συνδεδεµένων µε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη Βιώσιµη Ανάπτυξη
 • Συµµετοχή στην ίδρυση του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ 
 • Έναρξη της πρωτοβουλίας «ΦΑΟΣ» , τοπικής σύµπραξης για την πρόληψη ατυχηµάτων στα σχολεία

2001 

 • Συνεργασία µε άλλες βιοµηχανίες τσιµέντου για την υλοποίηση της Μελέτης Batelle που οδήγησε στη δηµιουργία της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στον Κλάδο Τσιµέντου του Διεθνούς Επιχειρηµατικού Συµβουλίου για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (WBCSD/CSI)
  2002
 • Οργάνωση εκστρατείας ειδικά για την ΕΚΕ σε όλη την Ελλάδα µε αφορµή τον εορτασµό της 100ής επετείου της Α.Ε. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ, µητρικής εταιρίας του Οµίλου ΤΙΤΑΝ 
 • Ένταξη στην Πρωτοβουλία του ΟΗΕ για το Οικουµενικό Σύµφωνο (Global Compact)

2003 

 • Συµµετοχή ως κύριο µέλος στο Διεθνές Επιχειρηµατικό Συµβούλιο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και την Πρωτοβουλία για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στον Κλάδο Τσιµέντου
 • Έκδοση του 1ου Απολογισµού ΕΚΕ και Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΤΙΤΑΝ σύµφωνα µε τις αρχές της Πρωτοβουλίας GRI

2004 

 • Πρώτη έκδοση των Εταιρικών Αξιών και του Κώδικα Δεοντολογίας του ΤΙΤΑΝΑ σε όλες τις γλώσσες των εργαζοµένων του Οµίλου
 • Συµµετοχή ως κύριο µέλος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR Europe) 
 • Υιοθέτηση της προσέγγισης «Αντλώντας από την εµπειρία προσφέρουµε στην κοινωνία» σύµφωνα µε το Οικουµενικό Σύµφωνο για την ενθάρρυνση συµπράξεων και την ενσωµάτωση της ΕΚΕ ως κύριας συνιστώσας σε όλη τη σφαίρα επιρροής του ΤΙΤΑΝΑ

2006 

 • Έναρξη υλοποίησης πενταετούς προγράµµατος επίτευξης περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων
 • Συµµετοχή στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τίτλο «Ευρωπαϊκή Επιχειρηµατική Σύµπραξη για την ΕΚΕ», όπου ο ΤΙΤΑΝ πρωτοστατεί στην Ευρωπαϊκή Οµάδα Εργασίας για την προώθηση της ΕΚΕ στην εφοδιαστική αλυσίδα

2007 

 • Πρώτη ανεξάρτητη αξιολόγηση και διασφάλιση περιεχοµένων απολογισµού σύµφωνα µε τις αρχές της GRI (G3) όπου επιτυγχάνεται επίπεδο διασφάλισης Α+
 • Συµµετοχή στην κοινή πρωτοβουλία του Οικουµενικού Συµφώνου και του Διεθνούς Επιχειρηµατικού Συµβουλίου WBCSD για την Κλιµατική Αλλαγή

2008 

 • Διοργάνωση του πρώτου Εθνικού Φόρουµ Ενδιαφεροµένων Πολιτών µε τη συµµετοχή εργαζοµένων, µετόχων, πελατών, προµηθευτών, φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, µη κυβερνητικών οργανώσεων και εκπροσώπων της ακαδηµαϊκής κοινότητας
 • Επέκταση της ανεξάρτητης αξιολόγησης και διασφάλισης του Απολογισµού στις δραστηριότητες του Οµίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
 • Συµµετοχή στη δηµιουργία εθνικών δικτύων για το Οικουµενικό Σύµφωνο στην Ελλάδα και την ΠΓΔΜ, καθώς και στην ίδρυση του Ελληνικού Επιχειρηµατικού Συµβουλίου για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη

2009 

 • Έναρξη νέας συνεργασίας µε τον ΟΗΕ για την υλοποίηση του προγράµµατος «Τροφή για το µυαλό, αλλαγή για τη ζωή» στο Beni Suef της Αιγύπτου
 • Εγκαίνια νέου δικτυακού τόπου µε εργαλεία άµεσης ενηµέρωσης για εκποµπές στο Usje της ΠΓΔΜ 
 • Συµµετοχή στην εκστρατεία «Seal the Deal» του Οικουµενικού Συµφώνου του ΟΗΕ για τη σύνοδο Κλιµατικής Αλλαγής της Κοπεγχάγης 
 • Έναρξη λειτουργίας πιστοποιηµένου Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης στην Αλβανία µε χρηµατοδότηση του ΤΙΤΑΝΑ 
 • Επέκταση της διαδικασίας ανεξάρτητης αξιολόγησης και διασφάλισης στην Αίγυπτο και στην Αλβανία 
 • Προγραµµατισµός υλοποίησης τοπικών φόρουµ ενδιαφεροµένων πολιτών και µεταλαµπάδευσης εµπειριών 
 • Τρίτη ανεξάρτητη αξιολόγηση και διασφάλιση απολογισµού σύµφωνα µε τις αρχές της πρωτοβουλίας GRI (G3), όπου ο ΤΙΤΑΝ κατέκτησε επίπεδο διασφάλισης Α+.