Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Ο ΤΙΤΑΝ, µία από τις παλαιότερες βιοµηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας, παράγει και εµπορεύεται τσιµέντο και οικοδοµικά υλικά. Τα τελευταία 20 χρόνια, έχει εξελιχθεί σε µια πολυ-περιφερειακή επιχείρηση µε δραστηριότητες στην Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αµερική. Αποδεικνύοντας από νωρίς ότι αναγνωρίζει την ανάγκη για διαφανή και ουσιαστική επικοινωνία µε τους «συµ-µετόχους» του, ο ΤΙΤΑΝ δηµοσιεύει Κοινωνικούς Απολογισµούς ήδη από το 1983. Το 2003 o Απολογισµός επεκτάθηκε ώστε να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του Οµίλου ακολουθώντα τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων σύµφωνα µε την Πρωτοβουλία GRI.

Συνεχίζοντας την παράδοση µιας κοινωνικά υπεύθυνης επιχείρησης, ο ΤΙΤΑΝ ανέλαβε επίσης έγκαιρα δράση τόσο σε εταιρικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Πρώτα βήµατα σε αυτή τη διαδροµή ήταν η προαιρετική δέσµευση στην Πρωτοβουλία του ΟΗΕ για το Οικουµενικό Σύµφωνο το 2002, και η ένταξη στην Πρωτοβουλία για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στον Κλάδο Τσιµέντου (CSI) του Διεθνούς Επιχειρηµατικού Συµβουλίου για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη το 2003.

Σήµερα οι αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Βιώσιµης Ανάπτυξης έχουν ενσωµατωθεί στη στρατηγική και στις επιχειρηµατικές πρακτικές του ΤΙΤΑΝΑ µε µείζονα έµφαση στην ασφάλεια της εργασίας, τον περιορισµό και τη µείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη συµβολή στην ευηµερία των εργαζοµένων και των τοπικών κοινοτήτων που γειτνιάζουν µε τις εγκαταστάσεις του. Στο πλαίσιο αυτό, η διαφάνεια στην επικοινωνία και ο ειλικρινής διάλογος παίζουν καίριο ρόλο για την ενίσχυση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης και συνεργασίας µε όλους τους «συµ-µετόχους» και ειδικότερα τους εργαζόµενους, τις τοπικές κοινότητες, τους πελάτες, τους προµηθευτές, τους µετόχους, τις µη κυβερνητικές οργανώσεις και τις δηµόσιες αρχές.

Τον Οκτώβριο του 2008, σε µια προσπάθεια να ενισχύσει ακόµη περισσότερο την επικοινωνία ως συστηµατική και αµφίδροµη διαδικασία που περιλαµβάνει τη συνεργασία και τη σύµπραξη µε όλους τους «συµ-µετόχους», ο ΤΙΤΑΝ διοργάνωσε το Φόρουµ Ενδιαφεροµένων Πολιτών στην Ελλάδα. Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτέλεσε µόνο µια καινοτοµία, τόσο για τον ΤΙΤΑΝΑ, όσο και για την Ελλάδα, αλλά απεδείχθη και µια εξαιρετικά πολύτιµη άσκηση αυτό-αξιολόγησης και αυτό-βελτίωσης. Μεταξύ άλλων προτάσεων που συζητήθηκαν στο Φόρουµ, υιοθετήθηκε η εκτενέστερη ανάλυση και παρουσίαση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτυπώµατος µε στόχο την καλύτερη κατανόηση και παρακολούθηση της προόδου που συντελείται σε όλα τα επίπεδα. Με βάση τον πολύ θετικό αντίλογο από την εθνική αυτή πρωτοβουλία, η διαδικασία σύµπραξης µε τους «συµ-µετόχους» θα επεκταθεί τοπικά τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όµιλος, µεταλαµπαδεύοντας τη γνώση και την εµπειρία του.

Στο κεφάλαιο αυτό ξετυλίγεται µια δεκαετία δέσµευσης για δράση. Περνώντας στην επόµενη δεκαετία, η συνεχής µάθηση και αυτό-βελτίωση, η ανταπόκριση στις ανησυχίες των «συµ-µετόχων», η διαφάνεια και η λογοδοσία για τις πολιτικές, τις αποφάσεις και τις επιδόσεις µας και ο εξωτερικός έλεγχος διαµορφώνουν το πλαίσιο επίτευξης των στόχων για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη βιώσιµη ανάπτυξη.

Κατάταξη Εταιρικής Υπευθυνότητας και Λογοδοσίας στην Ελλάδα

Ο ΤΙΤΑΝ κατέλαβε την πρώτη θέση στην ετήσια κατάταξη εταιρικής υπευθυνότητας και λογοδοσίας (Accountability Rating, Greece) για δεύτερη συνεχή χρονιά. Το 2009, ο Όµιλος συγκέντρωσε συνολική βαθµολογία 64.3, δηλ. 4.3 παραπάνω σε σχέση µε την κατάταξη του προηγούµενου έτους. Η κατάταξη Εταιρικής Υπευθυνότητας και Λογοδοσίας είναι ένα εργαλείο που µετρά κατά πόσο οι εταιρίες ενσωµατώνουν υπεύθυνες πρακτικές στον τρόπο που διεξάγουν την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα καθώς και τις επιπτώσεις τους στις οικονοµίες, τις κοινωνίες και το περιβάλλον όπου ραστηριοποιούνται. Το εργαλείο αυτό καταρτίστηκε από την εταιρία συµβούλων σε θέµατα ΕΚΕ «CSR Network» και τη διεθνή «δεξαµενή σκέψης» «AccountAbility».

Εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά το 2004. Τα αποτελέσµατα της κατάταξης δηµοσιεύονται στο περιοδικό Fortune. Η µέτρηση βασίζεται στα στοιχεία που δηµοσιοποιούν οι εταιρίες, καθώς και στις πραγµατικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Η αξιολόγηση των εταιριών αφορά τέσσερις «τοµείς»: στρατηγικές προθέσεις, εταιρική διακυβέρνηση και διοίκηση, σύµπραξη µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και επιχειρησιακές επιδόσεις.