Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και των ηγετικών του ικανοτήτων αποτελεί για τον ΤΙΤΑΝΑ ζήτηµα θεµελιώδους σηµασίας για την επίτευξη των επιχειρηµατικών του στόχων και επιδιώξεων.
Το 2009 δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στο να περιορισθεί το κόστος εκπαίδευσης διατηρώντας ταυτόχρονα το επίπεδο της ποιότητας και το εύρος κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών αναλλοίωτο. Ο µέσος όρος ανθρωποωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο µειώθηκε σε 20,4 σε σύγκριση µε 23,5 το 2008 και το συνολικό κόστος ανήλθε σε €1,15 εκ., κατά µέσον όρο €195 ανά εργαζόµενο.

Οι συνθήκες και οι εκπαιδευτικές ανάγκες ποικίλλουν στις διάφορες περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο ΤΙΤΑΝ. Εν τούτοις, η ανάπτυξη των ανθρώπων και η αναβάθµιση των πολυ-επιστηµονικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας αποτελούν στόχους κοινούς για όλους τους τοµείς δραστηριότητας του Οµίλου.

Μακροπρόθεσµα προγράµµατα κατάρτισης όπως ο “Προθερµαντής Καριέρας“ και το TITAN mBA , τα οποία ξεκίνησαν από την Ελλάδα συνεχίσθηκαν και σταδιακά επεκτείνονται σε άλλες περιοχές δραστηριότητας.

Για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας διατέθηκε το 50% του συνόλου των ανθρωποωρών εκπαίδευσης σε επίπεδο Οµίλου. Εκπαιδευτικά προγράµµατα για το έµµεσο προσωπικό υλοποιήθηκαν µε περισσότερους από 1.300 συµµετέχοντες.

Νέα εκπαιδευτικά προγράµµατα σχεδιάσθηκαν και διεξήχθησαν στην Αλβανία, σε συνεργασία µε εξειδικευµένους τοπικούς και Ευρωπαϊκούς οργανισµούς.

Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων (Αµερική)

Το πρόγραµµα ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων που εφαρµόζει ο ΤΙΤΑΝ AMERICA στις ΗΠΑ, έχει σχεδιασθεί προκειµένου να βοηθήσει τους εργαζόµενους να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες ξεκινώντας από την ικανότητα να καθοδηγούν τον εαυτό τους έως την ικανότητα να ηγούνται άλλων και, τελικά, να ηγούνται ολόκληρης της επιχείρησης. Το περιεχόµενο του προγράµµατος αποσκοπεί στην δηµιουργία µιας «κοινής γλώσσας» επικοινωνίας, ενός κοινού τρόπου ανταπόκρισης στις εξωτερικές συνθήκες και αντίληψης για την καλύτερη λειτουργία του TITANΑ. Η µοναδικότητα του προγράµµατος έγκειται στο γεγονός ότι προσφέρεται αποκλειστικά από στελέχη της Εταιρίας, που είναι και οι πρεσβευτές των εταιρικών αξιών.

Επιπρόσθετα, ο ΤΙΤΑΝ στην Αµερική προώθησε ένα νέο πρόγραµµα ανάπτυξης νέων στελεχών το οποίο στηρίζεται στην επαφή των συµµετεχόντων µε όλα τα τµήµατα της επιχείρησης ώστε να µπορεί να ανακαλύψει κάποιος τον καταλληλότερο τοµέα για τον ίδιο και την Εταιρία, αποκτώντας ταυτόχρονα και µία συνολική ιδέα της λειτουργίας της.

Το 2009 ένα ακόµη πρόγραµµα κατάρτισης για τους εργαζόµενους στον κλάδο του έτοιµου σκυροδέµατος οργανώθηκε για να προσφέρει την ευκαιρία αναβάθµισης στελεχών σε θέσεις ευθύνης. Εκτεταµένα θεωρητικά εκπαιδευτικά προγράµµατα τα οποία εφ όσον υπάρξουν διαθέσιµες θέσεις επικεντρώνονται στις δεξιότητες που είναι σηµαντικές για ένα νέο εργοδηγό. Οι καλύτεροι υποψήφιοι αναδεικνύονται µέσω της πρακτικής άσκησης προάγονται σε αυτές και τους προσφέρεται κάποια εισαγωγική διευθυντική θέση, όταν υπάρχει διαθέσιµη.

Αναπτύσσοντας νοοτροπία ασφάλειας (Βουλγαρία)

Επεκτείνοντας την προσπάθεια ανάπτυξης ηγετικών προσόντων για την πρόληψη ατυχηµάτων και την ασφάλεια το 2009 υλοποιήθηκε και στη Βουλγαρία ειδικό πρόγραµµα ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων σε θέµατα ασφάλειας εποπτικού προσωπικού. Το πρόγραµµα αυτό, που υλοποιείται µε εξειδικευµένους συµβούλους, έχει ξεκινήσει σε επίπεδο Οµίλου από το 2008 και αναµένεται να ολοκληρωθεί το 2010. Υποστηρίζει την ανάληψη πρωτοβουλιών στην επίβλεψη της ασφάλειας στον κάθε τοµέα ευθύνης, την αντιµετώπιση της πρόληψης ως συλλογικής προσπάθειας και ευθύνης των εργαζοµένων, ενώ επίσης προωθεί την εφαρµογή των άριστων πρακτικών για την βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας.

Ένας Οργανισµός που Μαθαίνει (Αίγυπτος)

Με στόχο τη δηµιουργία ενός οργανισµού µάθησης, ο ΤITAN εγκαινίασε στην Αίγυπτο ένα νέο πρόγραµµα εκπαίδευσης µε εσωτερικούς εκπαιδευτές που καλύπτουν τις παραγωγικές δραστηριότητες, την διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού και τις νέες τεχνολογίες. Η εφαρµογή του προγράµµατος ξεκίνησε µε την κατάλληλη εκπαίδευση και προετοιµασία οµάδων εσωτερικών εκπαιδευτών. Αξιοποιώντας την ευκαιρία για διάλογο και συλλογική προσπάθεια για την διαµόρφωση συνθηκών που ισχυροποιούν τις ικανότητες µάθησης και µεταλαµπάδευσης γνώσης και εµπειρίας, τα αποτελέσµατα του προγράµµατος ενσωµατώθηκαν σε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης. Αυτό περιλαµβάνει παρεµβάσεις βελτίωσης των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, αύξηση του αριθµού και των προσόντων των εσωτερικών εκπαιδευτών και ενίσχυση της µεταφοράς και µετάδοσης καλών πρακτικών σε όλα τα επίπεδα.
 

Εκπαίδευση ασφαλούς χρήσης αντλιών σε εργοστάσιο
ετοίμου σκυροδέματος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, 2009.