Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Οι επιδόσεις ασφάλειας του Οµίλου ΤΙΤΑΝ βελτιώθηκαν σηµαντικά το 2009 σε σύγκριση µε το 2008. Ο πρωταρχικός στόχος της αποφυγής θανατηφόρων και σοβαρών ατυχηµάτων επιτεύχθηκε. Ο Δείκτης Συχνότητας Ατυχηµάτων που οδηγούν σε Απώλεια Χρόνου Εργασίας (Lost Time Injury Frequency Rate - LTIFR) για το άµεσο προσωπικό στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Οµίλου ήταν 2,64 έναντι 3,42 το 2008, καταγράφοντας µείωση 23%. Αξιολογούµε τις επιδόσεις µας σε σύγκριση µε εκείνες των οµοειδών βιοµηχανιών ενισχύοντας την προσπάθεια για συνεχή βελτίωση.

Οι επιδόσεις στην ασφάλεια διαφέρουν σηµαντικά σε κάθε µία από τις περιοχές που λειτουργούµε, γεγονός που αποδεικνύει ότι η τοπική κουλτούρα, οι παραδόσεις και οι αντιλήψεις αποτελούν βασικούς συντελεστές στην επίτευξη των στόχων του Οµίλου. Το περασµένο έτος, ο Δείκτης Συχνότητας Ατυχηµάτων (LTIFR) στην Αίγυπτο και στις ΗΠΑ ήταν 0,66 και 1,7 αντίστοιχα ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κυµάνθηκε από 1,3 έως 8,5. Τα σεµινάρια κατάρτισης και ηγεσίας στον τοµέα της ασφάλειας που οργανώθηκαν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη άρχισαν να έχουν θετικό αντίκτυπο, όπως φαίνεται από τη σηµαντική µείωση του Δείκτη στην Π.Γ.Δ. της Μακεδονίας από 9,83 το 2008 σε 1,3 το 2009.

Το Συµβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας του Οµίλου που συνεδριάζει κάθε τρεις µήνες υπό την προεδρία του Διευθύνοντος Συµβούλου είναι αρµόδιο να κατευθύνει το σύνολο των δραστηριοτήτων του Οµίλου στον τοµέα αυτό. Όλα τα θανατηφόρα και σοβαρά ατυχήµατα αναλύονται στο Συµβούλιο διασφαλίζοντας την ενδεικνυόµενη διερεύνηση των αιτίων που τα προκάλεσαν και την αποτελεσµατική αφοµοίωση των διδαγµάτων ώστε να µην επαναληφθούν.

Η Υγιεινή και η Ασφάλεια είναι σαφώς µια γραµµή ευθύνης που ξεκινά από τους περιφερειακούς διευθυντές τοµέων και φθάνει µέχρι την παραγωγή σε όλους τους τοµείς των δραστηριοτήτων µας. Ο Διευθυντής Ασφάλειας του Οµίλου, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Τοµέων και τα στελέχη ασφάλειας στις εγκαταστάσεις του Οµίλου υποστηρίζουν όλο το προσωπικό στην επίτευξη των στόχων για την ασφάλεια. Η κατάρτιση σε όλες τις βαθµίδες της ιεραρχίας του Οµίλου για το σύνολο του προσωπικού, άµεσου και εργολαβικού, έχει ουσιώδη σηµασία. Η δέσµευση του Οµίλου αντικατοπτρίζεται και στην αύξηση του χρόνου που αφιερώθηκε στην κατάρτιση για την ασφάλεια τον περασµένο χρόνο: 66.900 ανθρωποώρες εκπαίδευσης ή 12ώρες ανά εργαζόµενο σε σύγκριση µε 58.400 ανθρωποώρες το 2008 ή 10,2 ώρες ανά εργαζόµενο, συνολική αύξηση κατά 18%.

Η διερεύνηση των ατυχηµάτων αναδεικνύει τη σηµασία της υποδειγµατικής ηγεσίας, καθώς και την ανάγκη εξαντλητικής και αυστηρής αξιολόγησης κινδύνων για τις εργασίες εκτός ρουτίνας. Εξίσου σηµαντική είναι η διαρκής επαγρύπνηση που απαιτείται για την πρόληψη των ατυχηµάτων. Στο πλαίσιο αυτό, επανεξετάζονται οι διαδικασίες καταγραφής και διερεύνησης των παρ’ ολίγον ατυχηµάτων και λαµβάνονται τα απαιτούµενα διορθωτικά µέτρα. Τα 600 παρ’ ολίγον ατυχήµατα που καταγράφηκαν σε όλο το γεωγραφικό εύρος λειτουργίας µας δεν θεωρείται ικανοποιητικό και προωθείται η λειτουργία ενός µηχανισµού καταγραφής ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων για τα παρ’ ολίγον ατυχήµατα.

Η διαχείριση της ασφάλειας των εργολάβων αποτελεί µία µεγάλη πρόκληση. Είναι σαφές ότι πρέπει να επιµείνουµε στην αλλαγή της υφιστάµενης νοοτροπίας για την πρόληψη των ατυχηµάτων. Το 2009, η Πρωτοβουλία για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στον κλάδο του Τσιµέντου εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις για το θέµα αυτό και την Οδική Ασφάλεια (Ασφαλή Οδήγηση) µε βάση τις άριστες πρακτικές των µελών. Οι κατευθυντήριες οδηγίες υιοθετήθηκαν από όλα τα µέλη και η υλοποίησή τους θα ξεκινήσει το 2010. Ο ΤΙΤΑΝ έχει ήδη ενσωµατώσει ορισµένες συστάσεις στη διαχείριση των εργολάβων του, όπως για παράδειγµα την ειδική κατάρτιση πριν την έναρξη των εργασιών.

Πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση

Η κατασκευή νέας γραµµής παραγωγής στο Beni Suef στην Αίγυπτο

Η κατασκευή µιας δεύτερης γραµµής παραγωγής στο εργοστάσιο τσιµέντου του ΤΙΤΑΝΑ που βρίσκεται κοντά στην πόλη Beni Suef της Αιγύπτου ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2008. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, η µεγαλύτερη πρόκληση ήταν η εφαρµογή αυστηρών προτύπων ασφάλειας από όλες τις πλευρές ενώ η λειτουργία του εργοστασίου συνεχιζόταν σε κανονικούς ρυθµούς.

Ο εργολάβος που ανέλαβε το έργο µε τη µέθοδο «µε το κλειδί στο χέρι» ήταν η γαλλική Εταιρία Fives FCB σε συνεργασία µε τοπικούς εργολάβους. Πάνω από 1.000 άτοµα εργάζονταν σε καθηµερινή βάση για το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου κατασκευής. Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του προβλεπόµενου χρονοδιαγράµµατος και η νέα γραµµή ξεκίνησε την παραγωγή µέσα στο τέταρτο τρίµηνο του 2009. Αξίζει να σηµειωθεί ότι συµπληρώθηκαν συνολικά 6,5 εκατοµµύρια ανθρωποώρες εργασίας χωρίς να χαθεί χρόνος εργασίας από ατύχηµα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, οι κύριοι παράγοντες που θεωρούνται σηµαντικότεροι είναι οι ακόλουθοι:

  • Η αποτελεσµατική οργάνωση ασφάλειας που ακολούθησε ο ΤΙΤΑΝ και εξασφάλισε τη διαρκή παρακολούθηση και τη διατήρηση υπό τον άµεσο έλεγχό του της διαδικασίας έκδοσης των αδειών εργασίας για τις δραστηριότητες υψηλού κινδύνου, των συναντήσεων για την ασφάλεια, των επιβραβεύσεων και των πειθαρχικών µέτρων για την ασφάλεια
  • Η ενσωµάτωση σαφών και αυστηρών προτύπων και οδηγιών για την υλοποίηση των συµβατικών υποχρεώσεων και η από κοινού αποδοχή κανόνων και απαιτήσεων ασφαλούς εργασίας 
  • Διαρκής παρακολούθηση και αξιολόγηση από διεπιστηµονική οµάδα διαχείρισης από τοπικούς εµπειρογνώµονες και ειδικούς του ΤΙΤΑΝΑ 
  • Η συνεργασία µε οµάδα ανεξάρτητων εξειδικευµένων συµβούλων για την επιτόπια υποστήριξη σε θέµατα κατάρτισης ελέγχου εφαρµογής του Συστήµατος Ασφάλειας, διαδικασίας έκδοσης αδειών και διεξαγωγή µηνιαίων επιτόπιων ελέγχων 
  • Συνεχής επικοινωνία σχετικά µε τις επιδόσεις και διάδοση των διδαγµάτων από την ανάλυση τυχόν ατυχηµάτων ή παρ’ ολίγον ατυχηµάτων. 

Βελτίωση της ασφάλειας εργολάβων

Το «Διαβατήριο Ασφάλειας», µια νέα διαδικασία σύµφωνα µε την οποία όλα τα µέλη του εργολαβικού προσωπικού εφοδιάζονται µε µια ειδική κάρτα εισόδου, εφαρµόστηκε πιλοτικά µε επιτυχία και γενικεύτηκε το 2009 στα εργοστάσια τσιµέντου της Ελλάδας. Η κάρτα αυτή πιστοποιεί ότι ο εργαζόµενος κατέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις ειδικές επαγγελµατικές άδειες για την εργασία του και έχει επίσης ολοκληρώσει το πρόγραµµα κατάρτισης για την ασφάλεια.

Σηµαντικές αλλαγές έγιναν στη διαδικασία αξιολόγησης των εργολάβων, στο πλαίσιο των οποίων η καταλληλότητα ελέγχεται πριν από τη συµµετοχή των εργολάβων στις προκηρύξεις των διαγωνισµών για τα έργα της εταιρίας. Η προϋπόθεση αυτή οδήγησε στην κατάρτιση ενός καταλόγου προεπιλεγµένων εργολάβων για έργα υψηλού κινδύνου (π.χ. παροχή υπηρεσιών ανύψωσης µε τη χρήση γερανών, τοποθέτηση ικριωµάτων). Η αξιολόγηση των εργολάβων συµπληρώνεται µε περιστασιακούς ελέγχους που διεξάγονται επί τόπου, ενώ η συνολική επίδοση του εργολάβου βαθµολογείται κατά την περάτωση του έργου.

Ατοµικός Εξοπλισµός Ασφάλειας διανεµήθηκε στους αυτοαπασχολούµενους οδηγούς που χρησιµοποιεί ο ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα, ο αριθµός των οποίων υπερβαίνει τους 800. Η πρωτοβουλία αυτή χρηµατοδοτήθηκε πλήρως από την Εταιρία και η σωστή χρήση του εν λόγω εξοπλισµού παρακολουθείται µε τακτικούς επιτόπιους ελέγχους.