Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ αναπτυσσόµενος σε ένα πολύ-περιφερειακό και πολυπολιτισµικό περιβάλλον, πιστεύει ότι η τοπική ηγεσία είναι προϋπόθεση για την αποτελεσµατική λειτουργία σε τοπικό επίπεδο. Το 98% των στελεχών του κατά συνέπεια επιλέγονται από το τοπικό περιβάλλον. Ο ΤΙΤΑΝ είναι µεταξύ των πρώτων 500 εταιριών στον κόσµο, που συνυπέγραψαν το Οικουµενικό Σύµφωνο του ΟΗΕ διατυπώνοντας έτσι την πάγια δέσµευσή του στην εφαρµογή της Οικουµενικής Διακήρυξης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (UNDHR) και των Συνθηκών του Διεθνούς Οργανισµού Εργασίας (ILO).

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και ο Κώδικας Προµηθειών που έχει υιοθετήσει ο ΤΙΤΑΝ περιλαµβάνουν αναφορές στις διεθνείς συνθήκες διαµορφώνοντας ένα πλαίσιο συµµόρφωσης για όλους τους εργαζόµενους στις δραστηριότητές του. Παρόλο που ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων έχει οικουµενικό χαρακτήρα, σε κάθε περιοχή διαφέρει ο βαθµός ενσωµάτωσης στο εθνικό θεσµικό πλαίσιο και στις τοπικές αντιλήψεις. Η έκθεση σε κινδύνους που αφορούν την παραβίαση των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου αξιολογείται σε σχέση µε την σπουδαιότητα κάθε θέµατος για τις δραστηριότητες της εταιρίας και τη σηµασία που αυτό έχει για τους κύριους «συµ-µετόχους». Έτσι, η ευθύνη ελέγχου της εφαρµογής των διεθνών κανόνων και η υλοποίηση σχετικών δράσεων ανήκει στα κατά τόπους διευθυντικά στελέχη.

Αξιοποιώντας την διεθνή εµπειρία ένα νέο εργαλείο µε τη µορφή ερωτηµατολογίου αναπτύσσεται για συστηµατικότερη καταγραφή, αξιολόγηση και συµπλήρωση υφιστάµενων κενών σε πολιτικές και διαδικασίες για κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τα πρότυπα του Οµίλου.

Πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση

 

Έκθεση χωρών σε κινδύνους παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
Δείκτης Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ΟΗΕ 2009

Πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση