Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Στη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών εντείναµε την επικοινωνία µε κοινωνικά υπεύθυνους επενδυτές και συνεργαστήκαµε µαζί τους πιο συστηµατικά, ακούγοντας τις ανησυχίες και τους προβληµατισµούς τους, καθώς και τη γνώµη τους σχετικά µε τις επιδόσεις και την πρόοδο του ΤΙΤΑΝΑ. Οι διάφορες συναντήσεις µαζί τους, οι απόψεις και τα σχόλια που διατυπώνουν στις εκθέσεις και τις επιστολές τους, µας έχουν δείξει ότι το ενδιαφέρον των εν λόγω επενδυτών εντείνεται και επικεντρώνεται περισσότερο στη στρατηγική και τις συνολικές επιδόσεις µας σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέµατα.

Το 2009 η Α.Ε. Τσιµέντων TITAN ανανέωσε τη συµµετοχή της στο δείκτη Kempen/SNS Smaller Europe Universe SRI (δείκτη Κοινωνικά Υπεύθυνων Επενδύσεων για Μικρότερες Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις), στον οποίο είχε συµπεριληφθεί ήδη από της θέσπισης του Universe το 2003. Σήµερα, στο δείκτη αυτόν συµµετέχουν 300 εταιρίες από 12 χώρες, οι οποίες πληρούν συγκεκριµένα πρότυπα σε τρεις βασικές κατηγορίες: Περιβαλλοντικές Επιδόσεις, Κοινωνικές Επιδόσεις και Επιχειρηµατική Ηθική. Ο Δείκτης Kempen/ SNS Smaller Europe SRI Universe διαθέτει εµπειρία άνω των 30 ετών στις «ηθικές επενδύσεις» και άνω των εννέα ετών στις βιώσιµες επενδύσεις.

“Η Εταιρία Τσιµέντων TITAN εκδίδει πλήρη Ετήσιο Απολογισµό ΕΚΕ ο οποίος καλύπτει πολλά θέµατα και είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα του Οµίλου. Εν σχέσει προς τους ανθρώπινους πόρους, περιγράφονται τα προγράµµατα κατάρτισης που παρέχονται σε διευθυντικά στελέχη και το σύνολο των εργαζοµένων. Επίσης, παρουσιάζεται η πολιτική υγιεινής και ασφάλειας, η οποία περιλαµβάνει σηµαντικά στοιχεία, όπως είναι οι δείκτες επίδοσης, τα λαµβανόµενα µέτρα, οι κατευθυντήριες γραµµές και τα σηµεία στα οποία δίνεται µεγαλύτερη προσοχή. Ο Όµιλος στηρίζει τις κοινότητες στις διάφορες περιοχές όπου δραστηριοποιείται. [...]

Ο Όµιλος ενσωµάτωσε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Έκδοση Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Απολογισµών GRI και δηµοσιοποιεί σηµαντικούς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων, όπως είναι οι εκποµπές CO2 και η χρήση ενέργειας, σε έναν ετήσιο απολογισµό ο οποίος διατίθεται σε όλους τους «συµ-µετόχους». Το 2008 οι συγκεκριµένες µικτές άµεσες εκποµπές CO2 άγγιξαν το επίπεδο του στόχου για το 2010, το οποίο σηµαίνει 15% µείωση έναντι των επιπέδων του 1990. Αυτό δείχνει ότι ο ΤΙΤΑΝ πληροί τα αυστηρά κριτήρια που έχουµε θέσει και µπορεί να θεωρηθεί εταιρία που επιδεικνύει καλή πρακτική ως προς τις Κοινωνικά Υπεύθυνες Επενδύσεις (SRI)”.

(απόσπασµα από την Έκθεση Kempen SNS για τον ΤΙΤΑΝΑ το 2009)