Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Η σωστή ενηµέρωση των εργαζοµένων είναι προϋπόθεση για την επίτευξη των εταιρικών στόχων. Τακτικές συναντήσεις εργασίας, ηµερίδες επικοινωνίας, δηµοσιεύσεις και έρευνες γνώµης πραγµατοποιούνται συστηµατικά ενώ επίσης αξιοποιούνται υποστηρικτικά υπηρεσίες του ενδο-εταιρικού δικτύου (intranet) και διαδικτύου. Έρευνες γνώµης εργαζοµένων διενεργούνται στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ κάθε δύο µε τρία χρόνια. Η διαδικασία αυτή επεκτάθηκε στην Αίγυπτο και σχεδιάζεται η εφαρµογή της σε όλες τις θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου έως το 2012.

Ειδικές οµάδες εργαζοµένων ανέλυσαν τα συµπεράσµατα των ερευνών γνώµης και κατέληξαν σε προτάσεις και συναφή τοπικά σχέδια δράσης. Ένα από τα κυριότερα ευρήµατα της Έρευνας Γνώµης Εργαζοµένων που διενεργήθηκε στην Ελλάδα το 2007 ήταν η ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης δεξιοτήτων διοίκησης του ανθρώπινου δυναµικού και αξιοποίησης των ηγετικών του ικανοτήτων. Προκειµένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, ο TITAN σχεδίασε και ξεκίνησε το Πρόγραµµα «Ακαδηµία Διοίκησης ΤΙΤΑΝ». Σαράντα τέσσερα διευθυντικά στελέχη έλαβαν µέρος στο πρόγραµµα αυτό, κατά το οποίο διερευνήθηκαν το µοντέλο διοίκησης των συµµετεχόντων, η συµπεριφορά στο άµεσο περιβάλλον εργασίας τους και πώς επηρεάζεται το εργασιακό κλίµα. Όλοι οι συµµετέχοντες έλαβαν γνώση των αποτελεσµάτων αυτής της έρευνας και συµµετείχαν σε ατοµικές συνεδρίες καθοδήγησης που κατέληξαν στην διαµόρφωση ατοµικών σχεδίων προσωπικής ανάπτυξης.

Η επικοινωνία µε τους εργαζόµενους και τους εξωτερικούς συµ-µετόχους υποστηρίζεται επίσης από πολυάριθµα ενηµερωτικά έντυπα στις κατά τόπους γλώσσες, καθώς και µία τριµηνιαία έκδοση για ολόκληρο τον Όµιλο.

Ευρωπαϊκή και διεθνής τιµητική διάκριση για τον Όµιλο TITAN

Περισσότερες από 500 επιχειρήσεις συµµετείχαν στην διαδικασία αξιολόγησης στο πλαίσιο της έρευνας “Top Company for Leaders”, την οποία διεξάγει η Hewitt Associates σε συνεργασία µε το RBL Group και το περιοδικό “Fortune”. Βάσει πολυάριθµων κριτηρίων, όπως η ισχύς και η έκταση των πρακτικών ηγεσίας, η κουλτούρα, τα παραδείγµατα ανάπτυξης ηγετών διεθνούς κύρους, οι επιχειρηµατικές επιδόσεις και η εταιρική φήµη, ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ κατέκτησε την 1η θέση στην Ευρώπη και την 8η στην παγκόσµια κατάταξη για το 2009, λαµβάνοντας διεθνή τιµητική διάκριση στον τοµέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού και των ηγετικών ικανοτήτων των στελεχών του.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τις “Top Companies for Leaders” (“Κορυφαίες Επιχειρήσεις για την Ηγεσία”) από τις άλλες είναι ότι ακόµη και κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, παρέµειναν πιστές στη δέσµευσή τους και συνέχισαν να εστιάζουν στην ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού τους. Σύµφωνα µε την έρευνα, οι επιχειρήσεις αυτές θέτουν την ηγεσία ως πρώτη προτεραιότητα, συνδέοντας την επένδυση στην ηγεσία µε την επιχειρηµατική στρατηγική τους.

Όλες οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που διακρίθηκαν για την ηγεσία τους, αποδεικνύουν ότι η επένδυση στην ηγεσία είναι η µόνη επιχειρηµατικά ορθή επιλογή, σε σύγκριση µε το 71% των υπολοίπων Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.