Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Η πολιτική του Οµίλου ΤΙΤΑΝ για την απασχόληση είναι σταθερή και συνάδει µε τις τις εταιρικές αξίες και συγκεκριµένες αρχές και πρότυπα. Θεωρώντας ότι οι εργαζόµενοι αποτελούν το πολυτιµότερο κεφάλαιο για την επίτευξη των επιχειρηµατικών στόχων, ο ΤΙΤΑΝ έχει αναδείξει την υγιεινή και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας καθώς και την ευηµερία των εργαζοµένων σε ύψιστη προτεραιότητα.
Η πλειοψηφία του άµεσου προσωπικού είναι πλήρους απασχόλησης και διακρίνονται σε: (α) προσωπικό διεύθυνσης, (β) εποπτικό προσωπικό και επαγγελµατίες, και, (γ) εργατοτεχνικό προσωπικό. Το έµµεσο προσωπικό αποτελείται από εργαζόµενους των προµηθευτών και εργολάβων µε τους οποίους συνεργάζεται ο ΤΙΤΑΝ.

Το 2009 το άµεσο προσωπικό στον ΤΙΤΑΝΑ ήταν συνολικά 5.903 εργαζόµενοι, περίπου 600 λιγότεροι από ό,τι στο τέλος του 2008. Η µείωση κατά 9,2% του προσωπικού οφείλεται στη συνεχιζόµενη οικονοµική ύφεση. Ο αριθµός του έµµεσου προσωπικού µειώθηκε περίπου κατά 35% πέρυσι σε σύγκριση µε το 2008. Το µεγαλύτερο µέρος του έµµεσου προσωπικού απασχολείται σε δραστηριότητες, όπως η εξόρυξη, οι µεταφορές, η συντήρηση και σε έργα κατασκευής, όπως η κατασκευή νέας γραµµής παραγωγής στην Αίγυπτο και νέου εργοστασίου στην Αλβανία. Η πολιτική του Οµίλου ΤΙΤΑΝ παρέχει ευκαιρίες για τοπική απασχόληση είτε άµεσα είτε έµµεσα µέσω προγραµµάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελµατικών ικανοτήτων (Δείτε Εφαρμογή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε νέες δραστηριότητες). Σύµφωνα µε την πολιτική αυτή παρατάθηκε και η διαδικασίας επιλογής προσωπικού για την λειτουργία της νέας γραµµής παραγωγής στην Αίγυπτο ώστε να δοθεί κάθε δυνατότητα σε υποψήφιους από την περιοχή να ανταποκριθούν.

Η συµµετοχή των γυναικών στη συνολική απασχόληση σε επίπεδο Οµίλου ήταν13% το 2009, σηµειώνοντας µικρή αύξηση σε σχέση µε προηγούµενα χρόνια.

Μεταβολές απασχόλησης και απουσιασµός

Ο δείκτης µεταβολής της απασχόλησης το 2009 διαφοροποιείται σε σχέση µε το προηγούµενο έτος εξαιτίας περιορισµού των θέσεων εργασίας (βλ. Πίνακα Άµεσης Απασχόλησης). Σηµαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται από χώρα σε χώρα τη συγκεκριµένη περίοδο για παράδειγµα στη Βουλγαρία η µεταβολή ήταν 29,63% περιλαµβανοµένων των συνταξιοδοτήσεων, ενώ στη Σερβία ήταν 2,04%. Στην Π.Γ.Δ. της Μακεδονίας η µεταβολή ανήλθε σε ποσοστό 34,83%. Σηµαντικές αλλαγές δεν σηµειώθηκαν αντίθετα στον δείκτη απουσιών. Συνολικά 1000 ηµέρες εργασίας περίπου χάθηκαν λόγω ατυχηµάτων και 38 ηµέρες χάθηκαν εξαιτίας δίωρης στάσης εργασίας που πραγµατοποιήθηκε στην Π.Γ.Δ. της Μακεδονίας.

Υπεύθυνη αναδιάρθρωση της απασχόλησης

Η οικονοµική κρίση έχει πλήξει έντονα όλες τις περιοχές που δραστηριοποιείται ο ΤΙΤΑΝ µε εξαίρεση την Αίγυπτο. Στην προσπάθειά µας να βρούµε αποτελεσµατικές λύσεις που διασφαλίζουν τη βιωσιµότητα των περισσότερων θέσεων εργασίας και εγγυώνται την προνοιακή κάλυψη όλων των εµπλεκοµένων, αναπόφευκτα χάθηκαν κάποιες θέσεις εργασίας, γεγονός που αντιµετωπίστηκε στο πλαίσιο των νόµιµων διατάξεων και των πρακτικών ΕΚΕ του ΤΙΤΑΝΑ για µια υπεύθυνη αναδιάρθρωση. Ο ΤΙΤΑΝ αντέδρασε υπεύθυνα µεριµνώντας για τους εργαζόµενους είτε προετοιµάζοντάς τους να αντιµετωπίσουν τις νέες απαιτήσεις είτε εξασφαλίζοντάς τους µια δίκαιη και διαφανή διαδικασία στις περιπτώσεις που η µείωση του προσωπικού ήταν αναπόφευκτη. Η αναδιάρθρωση προέ