Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Δοµή Απολογισµού και µεθοδολογία

Ο Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης βασίσθηκε στα εταιρικά δεδοµένα του 2009 και είναι ο έβδοµος κατά σειρά ετήσιος απολογισµός του Οµίλου. Η περίοδος του Απολογισµού αφορά το οικονοµικό έτος 2009 (από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεµβρίου 2009).
Τα περιεχόµενα του Απολογισµού καλύπτουν τις επιδόσεις του Οµίλου σε θέµατα οικονοµικής φύσης, προστασίας του περιβάλλοντος και κοινωνικής ευθύνης έναντι κύριων και συµπληρωµατικών δεικτών σύµφωνα µε τις Οδηγίες GRI- G3. Ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ δηλώνει ότι ο Απολογισµός αυτός εκπληρώνει το επίπεδο Α+ σύµφωνα µε τα επίπεδα εφαρµογής του GRI.

Σκοπός αυτού του Απολογισµού είναι να γνωστοποιήσει στα ενδιαφερόµενα µέρη την αυτοδέσµευση, τη στρατηγική, τη διαχειριστική προσέγγιση και τις επιδόσεις του Οµίλου στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιµης ανάπτυξης. Κάθε έτος από το 2007 και µετά, ο καθορισµός των περιεχοµένων του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΤΙΤΑΝ βασίζεται στα αποτελέσµατα σχετικών εργαστηρίων που πραγµατοποιούνται µε τη συµµετοχή εκπροσώπων από όλες τις συναφείς δραστηριότητες του Οµίλου και λειτουργίες, καθώς και στα αποτελέσµατα διαβούλευσης µε τους κύριους «συµ-µετόχους» (βλ. σελίδα 9). Αυτή η διαδικασία έχει ενσωµατωθεί στην πολιτική διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου ΤΙΤΑΝ και το εύρος της αξιολόγησης καλύπτει κάθε έτος αντιπροσωπευτικό δείγµα των δραστηριοτήτων του Οµίλου ΤΙΤΑΝ παγκοσµίως.

Η ανεξάρτητη αξιολόγηση και διασφάλιση της ακρίβειας, της πληρότητας και της συνάφειας του Απολογισµού ανατέθηκε σε εξωτερικό φορέα, ο οποίος ανέλαβε τον έλεγχο τόσο της έντυπης όσο και της ηλεκτρονικής έκδοσης του περιεχοµένου και της δοµής του Απολογισµού, ως εξής:

  • Έλεγχος του κειµένου και της δοµής έναντι των Οδηγιών GRI – G3 και AA 1000 AS όσον αφορά την εκπλήρωση των προσδοκιών των «συµ-µετόχων»
  • Έλεγχος της ορθότητας και της πληρότητας του Απολογισµού, συµπεριλαµβανοµένης της σαφήνειας των δεδοµένων µέσω αξιολόγησης σύµφωνα µε το πρωτόκολλο WBCSD/CSI για τις εκποµπές CO2 και την ασφάλεια της εργασίας.

Δεν υπήρξε σηµαντική αλλαγή σε σχέση µε τον Απολογισµό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης για το έτος 2008 από την άποψη του εύρους, των ορίων και των µεθόδων υπολογισµού των δεδοµένων. Παρέχεται σύγκριση των επιδόσεων σε 5ετή βάση για όλους τους στόχους που έθεσε ο Όµιλος το 2006, ώστε να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση της προόδου που επιτεύχθηκε και η συγκρισιµότητα µε προηγούµενους απολογισµούς.

Ο παρών Απολογισµός, όπως και οι προηγούµενοι, δηµοσιεύεται στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα. Παρουσιάζεται και ηλεκτρονικά ώστε να είναι δυνατή αφενός η απευθείας πρόσβαση στο σχετικό τµήµα της ιστοσελίδας του Οµίλου, αφετέρου η επιλογή και διαµόρφωση του κειµένου σύµφωνα µε τις ανάγκες του χρήστη, η σύγκριση µε προηγούµενους απολογισµούς και η αποστολή σχολίων. Προτάσεις βελτίωσης και σχόλια σχετικά µε τις προσπάθειές µας συντελούν στην αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας και αξιοποιούνται για τη συνεχή βελτίωση των περιεχοµένων του Απολογισµού αυτού.

Πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση

 

Ορισµός της «ουσιαστικότητας»

«Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε έναν απολογισµό θα πρέπει να καλύπτουν τα θέµατα και τους Δείκτες που αντικατοπτρίζουν τις σηµαντικές οικονοµικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις του οργανισµού ή τις επιδράσεις που επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τις αξιολογήσεις και τις αποφάσεις των συµµετόχων».

GRI (G3), 2006
 

Ορισµός της «λογοδοσίας»

«Λογοδοσία είναι η αναγνώριση και αποδοχή της ευθύνης για διαφάνεια σχετικά µε τις επιπτώσεις που έχουν οι επιχειρηµατικές πολιτικές, οι αποφάσεις, οι ενέργειες, τα προϊόντα και οι συναφείς µε αυτά επιδόσεις. Επιβάλλει σε έναν οργανισµό να συµπράττει µε τους συµ-µετόχους του για την διαπίστωση, κατανόηση και ανταπόκριση σε ζητήµατα και ανησυχίες που αφορούν τη βιωσιµότητα και να εκδίδει αναφορές που εξηγούν και απαντούν στους συµ-µετόχους για τις αποφάσεις, τις ενέργειες και τις επιδόσεις που επιτυγχάνει. Αφορά επίσης τον τρόπο µε τον οποίο ασκείται η διακυβέρνηση, αναπτύσσεται η στρατηγική και καθοδηγείται η απόδοση».

AA1000 AccountAbility Principles Standard, 2008