Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Αυτός είναι ο 7ος ετήσιος Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΤΙΤΑΝ που εκδίδεται σύµφωνα µε τις αρχές της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Έκδοσης Απολογισµών Βιωσιµότητας (GRI). Για την πληρέστερη τεκµηρίωση των επιδόσεών µας ως προς την υλοποίηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων µας, στον Απολογισµό ενσωµατώνονται επίσης οι Αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου του ΟΗΕ και τα Πρωτόκολλα Αναφοράς για τις εκποµπές CO2 και την ασφάλεια της εργασίας της Πρωτοβουλίας του Διεθνούς Επιχειρηµατικού Συµβουλίου για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στον Κλάδο Τσιµέντου, (WBCSD/CSI).

Από τις αρχές του 2000, ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ εστιάζει περισσότερο τις προσπάθειές του στην ενσωµάτωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη στρατηγική, τις πολιτικές, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τις πρακτικές του. Αναφερόµενος σε αυτή την απαιτητική, µακρόπνοη και καινοτόµο προσπάθεια, ο Απολογισµός του 2009 περιγράφει την πορεία του ΤΙΤΑΝΑ, στην επίτευξη του στρατηγικού του στόχου και τη διαµόρφωση της µελλοντικής του προοπτικής ως πολυπεριφερειακού Οµίλου.

Ο Απολογισµός ξεκινά µε µια σύντοµη εισαγωγή, τη γενική επισκόπηση του Οµίλου για το έτος 2009 και µια «πλοήγηση» στα περιεχόµενα του Απολογισµού. Με διαφορετικά χρώµατα σηµειώνονται οι αξίες που έχει υιοθετήσει ο ΤΙΤΑΝ, διευκολύνοντας έτσι την άµεση σύνδεση µε παραδείγµατα πρακτικής εφαρµογής στη συνέχεια του Απολογισµού.

Το Μήνυµα του Διευθύνοντος Συµβούλου τονίζει τα σηµαντικότερα θέµατα και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί το 2009, κάνοντας εισαγωγή στα περιεχόµενα του Απολογισµού και τους νέους στόχους του Οµίλου για το 2015.

Η διαδικασία ενσωµάτωσης της ΕΚΕ και της Βιώσιµης Ανάπτυξης στη στρατηγική, στις πολιτικές και στις πρακτικές του ΤΙΤΑΝΑ αναλύεται στο κεφάλαιο που ακολουθεί αµέσως µετά το Μήνυµα του Διευθύνοντος Συµβούλου. Το κεφάλαιο αυτό αρχίζει µε τα ορόσηµα µιας διαδροµής δέσµευσης στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, την πρόοδο σε θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης και λογοδοσίας και τον βαθµό υλοποίησης του 5ετούς προγράµµατος (2006-2010) µε αναθεώρηση υφιστάµενων στόχων και νέους στόχους για το 2015. Η ενσωµάτωση των εταιρικών αρχών και αξιών στην έναρξη νέων δραστηριοτήτων παρουσιάζεται µε το παράδειγµα της κατασκευής του νέου εργοστασίου.

Η µέτρηση του κοινωνικού και του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος ξεκινά από τη χαρτογράφηση των κύριων δραστηριοτήτων του Οµίλου. Όπως και στον Απολογισµό του 2008, όλη η προσπάθεια για τον περιορισµό των όποιων αρνητικών επιπτώσεων και την αύξηση της προστιθέµενης αξίας για τους βασικούς «συµ-µετόχους», αναλύεται στο κεφάλαιο µε τίτλο «Κοινωνικό Αποτύπωµα», το οποίο αρχίζει µε την ασφάλεια στην εργασία, η οποία αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τον Όµιλο ΤΙΤΑΝ. Στη συνέχεια αναφέρονται τα στοιχεία για την απασχόληση και την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης, η κατάρτιση και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, η επικοινωνία µε τους εργαζόµενους και τους συµ-µετόχους, καθώς και θέµατα σχετικά µε το σεβασµό των ανθρωπίνων διακαιωµάτων. Επίσης εδώ περιλαµβάνονται παραδείγµατα νέων πρωτοβουλιών διαβούλευσης και συνεργασίας µε τις τοπικές κοινότητες, συµπράξεις και επιχειρηµατικά δίκτυα ΕΚΕ και τέλος η αναγνώριση της προσπάθειας από τους «συµ-µετόχους». Σε ορισµένους τοµείς, όπως η ασφάλεια της εργασίας και η κατάρτιση, χρησιµοποιούνται συγκεκριµένοι δείκτες επίδοσης για την παρακολούθηση της προόδου που έχει συντελεσθεί και τη χάραξη νέων στόχων. Σε άλλους τοµείς ωστόσο, όπως η δέσµευση και η σύµπραξη µε τους εργαζόµενους και η δηµιουργία προστιθέµενης αξίας προς τους «συµ-µετόχους», η καθιέρωση τέτοιων δεικτών είναι ακόµη υπό διαµόρφωση.

Το επόµενο κεφάλαιο µε τίτλο «Περιβαλλοντικό Αποτύπωµα» ξεκινά µε την κλιµατική αλλαγή και τη βιώσιµη ανάπτυξη, ζητήµατα που αποτελούν παγκοσµίως τη σηµαντικότερη πρόκληση για τα επόµενα χρόνια. Η εκτενής ανάλυση της προόδου που σηµείωσε ο ΤΙΤΑΝ ως προς την επίτευξη των στόχων που έθεσε το 2006, αλλά και στη συνέχεια, ως προς τον περιορισµό των εκποµπών CO2, τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και πρώτων υλών και τον περιορισµό των λοιπών επιπτώσεων στο περιβάλλον, υπογραµµίζει τη µακροπρόθεσµη δέσµευση του Οµίλου και υποστηρίζει την εκπλήρωση των νέων στόχων που θέτει για το 2015. Εδώ επίσης αναφέρονται τα αποτελέσµατα από τη διαχείριση των υδάτων, την αποκατάσταση λατοµείων και τη βιοποικιλότητα, καθώς και τις ενέργειες για την αύξηση της ανακύκλωσης.

Το κεφάλαιο µε τίτλο «Αξιολόγηση και Διασφάλιση Απολογισµού» αφορά τη µεθοδολογία, το αντικείµενο και τα όρια του Απολογισµού. Για τη διασφάλιση της σαφήνειας, της ακρίβειας και της πληρότητας του Απολογισµού σύµφωνα µε τα πρότυπα GRI (G3), το WBCSD/CSI και το ΑΑ1000 SES η ανεξάρτητη αξιολόγηση και η διασφάλιση του Απολογισµού ανετέθησαν στην εταιρία Det Norske Veritas. Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει επίσης την Έκθεση Διασφάλισης καθώς και δήλωση για την επίτευξη επιπέδου A+ στον Απολογισµό του ΤΙΤΑΝΑ.

Στο επόµενο κεφάλαιο µε τίτλο «Πρωτοβουλία για Βιώσιµη Ανάπτυξη στον Κλάδο Τσιµέντου» παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσµατα τόσο των προσπαθειών του Οµίλου όσο και των κοινών προσπαθειών για την υλοποίηση του Προγράµµατος Δράσης του WBCSD/CSI. Το τελευταίο κεφάλαιο για τη «Δηµοσιοποίηση Αποτελεσµάτων κατά GRI» παρέχει στοιχεία για την επιχειρηµατική δραστηριότητα του ΤΙΤΑΝΑ στο πλαίσιο των αρχών του Οικουµενικού Συµφώνου και των κατευθυντήριων οδηγιών της Διεθνούς Πρωτοβουλίας GRI.