Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Η πολιτική ΕΚΕ και Βιώσιµης Ανάπτυξης που εφαρµόζει ο Όµιλος την τελευταία δεκαετία βασίζεται σε συγκεκριµένες προτεραιότητες όπως:

  • Υιοθέτηση και προώθηση άριστων πρακτικών σε όλη τη σφαίρα επιρροής του Οµίλου
  • Συνεργασία µε τους «συµ-µετόχους» και προώθηση ενός ευρύτερου επιχειρηµατικού και κοινωνικού κινήµατος για την ΕΚΕ και τη Βιώσιµη Ανάπτυξη 
  • Ενίσχυση της διαφάνειας µε έµφαση στον ειλικρινή, άµεσο και ανοιχτό διάλογο, την αξιόπιστη ενηµέρωση για σηµαντικά και καίρια ζητήµατα και την αναζήτηση συναίνεσης και γενικά αποδεκτών λύσεων 
  • Επένδυση πόρων (οικονοµικών και ανθρώπινων) σε πρωτοβουλίες και σχέδια που αποσκοπούν στη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος και την αύξηση της προστιθέµενης αξίας από την λειτουργία µας

Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύναµε τη δηµιουργία δοµών ΕΚΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που στηρίζουν τη συµµετοχή των θυγατρικών του Οµίλου σε τοπικά δίκτυα και κοινές προσπάθειες, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν την υλοποίηση και την επικοινωνία τοπικών σχεδίων δράσης.

Οι υποδοµές, τα συστήµατα και οι διαδικασίες του Οµίλου αποσκοπούν στην ενίσχυση της γενικής ανταγωνιστικότητάς του µακροπρόθεσµα και στην ανάδειξή του µεταξύ των άριστων σε σύγκριση µε οµοειδείς βιοµηχανίες.