Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Η δέσµευση του ΤΙΤΑΝΑ στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη βιώσιµη ανάπτυξη αναδεικνύεται µε τον καλύτερο τρόπο στις αποφάσεις και δράσεις για την κατασκευή της νέας µονάδας παραγωγής τσιµέντου στην Αλβανία. Το σχέδιο υλοποίησης του όλου έργου (εγκατάσταση και ανάπτυξη παραγωγής, καθώς και δραστηριότητες εµπορίας στην περιοχή) συνοδεύτηκε από ειδική µελέτη κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεδοµένου ότι είναι η πρώτη φορά που δραστηριότητες τέτοιου είδους πραγµατοποιούνται στην περιοχή.

Η εφαρµογή διεθνών προτύπων και άριστων πρακτικών σε κάθε επίπεδο διευκολύνθηκε και υποστηρίχθηκε από τη συνεργασία µε το Διεθνή Οργανισµό Χρηµατοδότησης του αναπτυξιακού κλάδου της Διεθνούς Τράπεζας και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Ένα λεπτοµερές σχέδιο δράσης που διασφαλίζει την πρόληψη και την αποτελεσµατική αντιµετώπιση κάθε πιθανής αρνητικής επίπτωσης σε κοινωνικό επίπεδο καταρτίστηκε µε ενδελεχή ανάλυση των δυνητικών άµεσων ή έµµεσων επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον, την απασχόληση, την ασφάλεια και την υγιεινή κάθε οµάδας «συµ-µετόχων». Η εφαρµογή του ξεκίνησε πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων, εστιάζοντας µεταξύ άλλων στις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Επεξεργασία και εφαρµογή ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης προµηθειών σύµφωνα µε τα πρότυπα SA8000 και OHSAS
  • Ανάπτυξη πλαισίου για την εφαρµογή ολοκληρωµένου συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 14000 
  • Σχεδιασµός και υλοποίηση πολιτικής επιλογής και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού που δίνει προτεραιότητα στη δηµιουργία ευκαιριών τοπικής απασχόλησης 
  • Συνεχή ανοικτή επικοινωνία µε όλες τις οµάδες «συµ-µετόχων» µέσω τοπικών γραφείων επικοινωνίας σε όλες τις γειτονικές κοινότητες, συναντήσεων διαβούλευσης, καθώς και της λειτουργίας ειδικής ιστοσελίδας 
  • Υλοποίηση πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της συνεργασίας µε τις τοπικές κοινότητες για την προώθηση βιώσιµων λύσεων σε όλα τα θέµατα που αφορούν προστασία περιβάλλοντος, υγιεινή και ασφάλεια και κοινωνική ανάπτυξη 
  • Ανάπτυξη και λειτουργία του δεύτερου πιστοποιηµένου Κέντρου Τεχνικής και Επαγγελµατικής Κατάρτισης της χώρας 
  • Υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης για τους εργαζόµενους που θα απασχοληθούν στις νέες δραστηριότητες και τους κύριους συµ-µετόχους 
  • Προώθηση σχεδίων συνεργασίας που αποσκοπούν στην καλύτερη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εµπειρίας καθώς και άριστων πρακτικών στους τοµείς της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος και ενισχύουν την αµοιβαία εµπιστοσύνη και τη βιώσιµη ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο

Η υλοποίηση αυτού του έργου έχει συµπεριληφθεί στη διαδικασία ανεξάρτητης αξιολόγησης που εφαρµόζει ο Όµιλος (Δείτε Έκθεση Διασφάλισης από την DNV). Εσωτερικοί και ανεξάρτητοι έλεγχοι πραγµατοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό, καθώς και συνεντεύξεις µε εκπροσώπους των ενδιαφεροµένων µερών. Τα θετικά αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί µέχρι σήµερα αποτυπώνονται στα σχόλια των εργαζοµένων και όσων άλλων συµµετέχουν στην υλοποίησή του.