Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ έχει υιοθετήσει προσέγγιση προληπτικής δράσης και προφύλαξης προκειµένου να εξασφαλίζει µακροπρόθεσµα τη βιωσιµότητά του και να προσφέρει προστιθέµενη αξία στους «συµ-µετόχους» του.

Ο εντοπισµός, η αξιολόγηση και ιεράρχηση των θεµάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του Οµίλου και τη δυνατότητά του να υλοποιήσει τη στρατηγική και τους στόχους του για βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία διαδικασία αµφίδροµη.

Εξειδικευµένα εργαστήρια αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων διοργανώνονται κάθε χρόνο µε τη συµµετοχή εκπροσώπων από όλες τις διευθύνσεις και τις λειτουργίες του Οµίλου. Οι συµµετέχοντες επιλέγονται ανάλογα µε την ειδική σχέση και την έκθεσή τους σε βασικούς «συµ-µετόχους», τη θέση τους και το επίπεδό τους στην αλυσίδα λήψης αποφάσεων για να διασφαλίζεται ότι οι κατανοούν επαρκώς τόσο τα θέµατα όσο και τις ανησυχίες και τις προσδοκίες των «συµ-µετόχων».

Τα ζητήµατα που απασχολούν τους εξωτερικούς «συµ-µετόχους» συγκεντρώνονται µέσω της διαβούλευσης που πραγµατοποιείται µε φόρουµ, συναντήσεις, συνέδρια, συνεργασίες και άλλες µορφές επικοινωνίας. Στη συνέχεια, τα αποτελέσµατα της εσωτερικής διαδικασίας, όπως και των σχολίων και των προτάσεων των εξωτερικών «συµ-µετόχων» συνθέτουν τη χαρτογράφηση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα καθορίσουν τις βασικές προτεραιότητες, τους στόχους και τα προγράµµατα δράσης του Οµίλου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε επίπεδο περιφέρειας και χώρας για την ανάπτυξη τοπικών σχεδίων δράσης. Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται ήδη σε πάνω από το 60% των δραστηριοτήτων του Οµίλου. Με τον τρόπο αυτό, είµαστε σε θέση να κατανοούµε τα προβλήµατα καλύτερα και έχουµε δροµολογήσει ήδη µια σειρά βελτιώσεων, όπως µεταξύ άλλων: 

  • Αλλαγές στο περιεχόµενο του Ετήσιου Απολογισµού ΕΚΕ και Βιώσιµης Ανάπτυξης, καθώς και σε συναφή συστήµατα διαχείρισης
  • Καθορίσθηκαν στόχοι για τη διαχείριση των υδάτων και τη βιοποικιλότητα. Για παράδειγµα µία νέα µελέτη µε πιο πρόσφατες και προηγµένες µεθόδους διατήρησης της βιοποικιλότητας µε την ανάπλαση λατοµείων, εκπονήθηκε για το λατοµείο Άρτιµες στην Πάτρα (Δείτε Διαχείριση λατομείων και βιοποικιλότητα). 
  • Διεύρυνση της επικοινωνίας µέσω του διαδικτύου λαµβάνοντας υπόψη ότι το αποκτά κάθε χρόνο όλο και ευρύτερη σηµασία και χρήση. Μια νέα ιστοσελίδα εγκαινιάσθηκε που διαθέτει και στοιχεία εκποµπών σε πραγµατικό χρόνο στην ΠΓΔΜ. 
  • Νέα εργαλεία για την παρουσίαση του ετήσιου Απολογισµού ΕΚΕ και Βιώσιµης Ανάπτυξης που επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέγουν σελίδες και να συντάσσουν το δικό τους απολογισµό ή να συγκρίνουν µε προηγούµενους απολογισµούς, καθώς και να αποστέλλουν άµεσα τα σχόλια τους για συγκεκριµένα θέµατα.
  • Ευθυγραµµιζόµενοι µε τις αρχές σύνταξης της GRI και του Οικουµενικού Συµφώνου, εφαρµόζουµε µια διαδικασία συνεχούς παρακολούθησης, αυτό-αξιολόγησης και απολογισµού για το σχεδιασµό και την υλοποίηση ολοκληρωµένων τοπικών σχεδίων δράσης σύµφωνα µε τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδιώξεις του Οµίλου. Οι προτεραιότητες που αναδείχθηκαν από αυτήν τη διαδικασία συνθέτουν το πλαίσιο ανάπτυξης των δοµών και των σχεδίων δράσης του ΤΙΤΑΝΑ έως το 2015.

Διαδικασία διαβούλευσεις με «συμ-μετόχους»

Πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση