Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Οµίλου ΤΙΤΑΝ  συστήθηκε το 2005 και ο ρόλος και οι αρµοδιότητές της επανεξετάσθηκαν το 2009. Η βασική αποστολή της διευρυµένης Επιτροπής, στην οποία προεδρεύει ο Διευθύνων Σύµβουλος και συµµετέχουν οι τρεις Διευθυντές Τοµέων του Οµίλου και οι Διευθυντές Επιτελικών Λειτουργιών, είναι η εκπλήρωση του Οράµατος και των Πολιτικών ΕΚΕ που έχει υιοθετήσει ο Όµιλος.

Το όραµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΤΙΤΑΝΑ είναι «να αναπτύσσει µε δεοντολογικό και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις και αυξάνοντας την προστιθέµενη αξία που είναι συνάρτηση αυτών».

Η Διεύθυνση ΕΚΕ του Οµίλου ΤΙΤΑΝ είναι ο συντονιστής της προσπάθειας αυτής. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, στηρίζεται σε ένα νεοσύστατο δίκτυο αντιπροσώπων για την ΕΚΕ σε κάθε χώρα και κάθε τοµέα λειτουργίας του Οµίλου. Επίσης, κάθε χώρα και περιφέρεια έχει συστήσει τη δική της τοπική Επιτροπή ΕΚΕ µε σκοπό την κατάρτιση και υλοποίηση σχετικών τοπικών σχεδίων δράσης.

Αξίες και Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Οµίλου ΤΙΤΑΝ  εγκαινιάσθηκε το 2004 µε ένα κείµενο το οποίο αναφέρεται στις εταιρικές αξίες και τα διεθνή πρότυπα. Μεταφράστηκε σε όλες τις γλώσσες των εργαζοµένων στον ΤΙΤΑΝΑ προκειµένου να αποτελέσει το πλαίσιο κατευθύνσεων για την ανάπτυξη συνεπών πρακτικών. Για να ενισχυθεί η συµµετοχή των εργαζοµένων στην εφαρµογή των αξιών στην καθηµερινή λειτουργία, µια τηλεφωνική Γραµµή Άµεσης Επικοινωνίας δηµιουργήθηκε καταρχήν στην Ελλάδα, και επεκτάθηκε το 2009 µέσω του εσωτερικού δικτύου (intranet) Πέρυσι, µέσω της γραµµής αυτής αναφέρθηκαν και εξετάστηκαν από την αρµόδια Επιτροπή µία προσφυγή, τέσσερις καταγγελίες και δύο αιτήµατα. Όλες οι σχετικές πληροφορίες αποτέλεσαν αντικείµενο διερεύνησης και έγιναν οι ανάλογες, για την κάθε περίπτωση, ενέργειες.

Η ίδια γραµµή άµεσης επικοινωνίας µε την υποστήριξη του intranet εγκαινιάσθηκε τον Ιανουάριο του 2010 και για τους εργαζόµενους του ΤΙΤΑΝΑ στην Αµερική.

Σε κάθε περιφέρεια κατάλληλες ενέργειες ενηµέρωσης και εκπαίδευσης πραγµατοποιούνται συστηµατικά για να διασφαλισθεί η συµµετοχή όλων στην εφαρµογή των εταιρικών αξιών και του Κώδικα Δεοντολογίας. Ειδικά σεµινάρια περιλαµβάνονται επίσης στο πρόγραµµα ένταξης και εκπαίδευσης των νέων στελεχών του Οµίλου.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί ένα «ζωντανό» κείµενο και προβλέπεται να επανεξετασθεί εντός του 2010. Προγράµµατα κατάρτισης, περιλαµβανοµένων σεµιναρίων «υπενθύµισης και εµβάθυνσης», σχεδιάζονται για τους εργαζόµενους, βασικούς προµηθευτές, πελάτες και οµάδες «συµ-µετόχων» µε την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Οµίλου ΤΙΤΑΝ απαγορεύει ρητά τη δωροδοκία, τη δωροληψία και κάθε άλλη µορφή διαφθοράς. Επιπρόσθετα, οι κατευθυντήριες γραµµές του Κώδικα Δεοντολογίας περί Προµηθειών του Οµίλου , αναφέρουν ρητά την υποχρέωση αποχής από οποιαδήποτε ενέργεια που θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως πράξη δωροδοκίας, διαφθοράς ή απάτης.

Ο ετήσιος Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς (www.transparencyinternational.org) της Διεθνούς Διαφάνειας αποτελεί το βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση του βαθµού έκθεσης των δραστηριοτήτων του ΤΙΤΑΝΑ στον κίνδυνο δωροδοκίας και διαφθοράς.

Διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών

Η πολιτική του Οµίλου ΤΙΤΑΝ για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών και µη χρηµατοοικονοµικών κινδύνων αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητάς του να προλαµβάνονται και να περιορίζονται οι εν λόγω κίνδυνοι. Η Επιτροπή ΕΚΕ του Οµίλου είναι υπεύθυνη για τη διαπίστωση και την εκτίµηση των αποκαλούµενων µη χρηµατοοικονοµικών κινδύνων και των συναφών ευκαιριών. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Επιτροπή συνεκτιµά και αξιολογεί: 

  • Την ετήσια ανεξάρτητη αξιολόγηση και διασφάλιση απολογισµού που συντάσσεται από τους ελεγκτές
  • Τα αποτελέσµατα των οµάδων εργασιών διαβούλευσης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων 
  • Τα αποτελέσµατα από τα φόρουµ των ενδιαφεροµένων πολιτών, καθώς και τα µηνύµατα που λαµβάνονται από βασικούς «συµ-µετόχους», όπως Εκθέσεις ειδικών επενδυτών 
  • Την Έκθεση Επιδόσεων Ασφάλειας 
  • Την Έκθεση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων 
  • Την περιγραφή σχετικών συµβάντων και απρόβλεπτων γεγονότων 
  • Εκθέσεις ανά κλάδο και ανά χώρα που εντοπίζουν κινδύνους και µελλοντικές τάσεις

Πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση