Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Το 2008 ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ εγκαινίασε µια νέα πρωτοβουλία για τη βελτίωση της διαχείρισης του νερού, θέλοντας, µεταξύ άλλων, να προετοιµασθεί και για εξελίξεις που αναµένονται στη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, εκπονούνται σχέδια διαχείρισης υδάτων για κάθε ένα από τα εργοστάσια παραγωγής τσιµέντου και ετοίµου σκυροδέµατος που ανήκουν εξ ολοκλήρου στον Όµιλο ΤΙΤΑΝ έως το 2012. Τα σχέδια αυτά θα παρέχουν αξιόπιστη αναπαράσταση του διαγράµµατος ροής και του ισοζυγίου της χρήσης του νερού, όπως και των σχετικών αναγκών βελτίωσης όσον αφορά τη διαχείριση του νερού. Έως το τέλος του 2012 θα έχει τεθεί σε πλήρη εφαρµογή ένα σύστηµα διαχείρισης νερού, µέσω του οποίου θα διασφαλίζεται η συνολική και αξιόπιστη παρακολούθηση του ισοζυγίου υδάτινων πόρων κάθε εργοστασίου και θα διατυπώνονται προτάσεις για διαρκή βελτίωση.

Το 2009 η ειδική κατανάλωση νερού του Οµίλου ήταν περίπου 449lt/τόνο τσιµέντου. Σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, σηµειώθηκε µείωση της κατανάλωσης νερού κατά 20%.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα δύο τελευταία χρόνια οι προσπάθειές µας απέδωσαν τα πρώτα θετικά αποτελέσµατα στα εργοστάσια ΤΙΤΑΝ Usje, ΠΓΔΜ και Ζlatna Panega, Βουλγαρία. Η ανάπτυξη ενός καλύτερου συστήµατος παρακολούθησης της χρήσης νερού, οι επενδύσεις για καθαρισµό και ανακύκλωση των χρησιµοποιηµένων υδάτων, καθώς και οι βελτιώσεις στο σύστηµα διανοµής νερού είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση της κατανάλωσης περισσότερο από 60%.


Πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση