Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Το 2009 ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ κατανάλωσε 37.026TJ θερµικής ενέργειας για την παραγωγή κλίνκερ και τσιµέντου. Η καταγραφείσα µείωση στη συνολική κατανάλωση θερµικής ενέργειας (σχεδόν 14% σε σύγκριση µε το 2008) οφείλεται στη µείωση του όγκου της παραγωγής λόγω της µειωµένης ζήτησης προϊόντων, στη µεταβολή της παραγωγικής δυναµικότητας του Οµίλου ΤΙΤΑΝ στην Αίγυπτο και στην Τουρκία, καθώς επίσης και στις λειτουργικές βελτιώσεις που απορρέουν από τη συνεχή προσπάθεια για εξοικονόµηση ενέργειας. Η µέση ειδική κατανάλωση ήταν 3,535MJ/τόνο κλίνκερ, ελαφρώς µικρότερη (0,9%) σε σχέση µε το 2008.

Η µεγαλύτερη πηγή θερµικής ενέργειας (98,5% σε θερµιδική βάση) προήλθε από συµβατικές ενεργειακές πηγές: άνθρακας, πετρελαϊκό κωκ, µαζούτ και φυσικό αέριο. Τα εναλλακτικά καύσιµα καλύπτουν το υπόλοιπο ποσοστό. Η ποσοστιαία συµµετοχή των εναλλακτικών καυσίµων (θερµιδική βάση) αυξήθηκε από 1,07% το 2008 σε 1,53% το 2009. Η καταγραφείσα αύξηση προήλθε από την εισαγωγή ενός νέου εναλλακτικού καυσίµου, της αποξηραµένης λυµατολάσπης, σε ένα από τα εργοστάσιά µας στην Ελλάδα και την αυξηµένη χρήση εναλλακτικών καυσίµων όπως ελαστικών, στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Οι προσπάθειές µας για αύξηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίµων θα ενταθούν τα επόµενα χρόνια. Το 2009 αναθεωρήσαµε το στόχο µε αύξηση του βαθµού υποκατάστασης από εναλλακτικά καύσιµα σε επίπεδο Οµίλου σε 10% έως το 2017.

Εξοικονόµηση θερµικής ενέργειας

Επικεντρωνόµαστε στα εξής:

  • Επιλογή της ξηράς µεθόδου εφόσον διατίθενται οι κατάλληλες πρώτες ύλες
  • Εγκατάσταση αποδοτικών πολυβάθµιων προθερµαντών, προασβεστοποιητών και ψυκτών κλίνκερ
  • Υποκατάσταση ορυκτών καυσίµων από εναλλακτικά και γενικότερα «ουδέτερα» από πλευράς εκποµπών CO2 καύσιµα (βιοµάζα)

Πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση

Ηλεκτρική Ενέργεια

Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία του Οµίλου ΤΙΤΑΝ παρέχεται από τους κατά τόπους προµηθευτές ενέργειας. Το 2009 η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα εργοστάσια παραγωγής τσιµέντου του Οµίλου ήταν 1.505GWh (5.415TJ). Όπως και στην περίπτωση της κατανάλωσης θερµικής ενέργειας, η καταγραφείσα µείωση κατά σχεδόν 9% –σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος– ήταν αποτέλεσµα της µείωσης του όγκου της παραγωγής, των αλλαγών στη συµµετοχή του Οµίλου στην Αίγυπτο και στην Τουρκία, καθώς επίσης και των βελτιώσεων στη λειτουργική αποδοτικότητα του εξοπλισµού των εργοστασίων. Η µέση ειδική κατανάλωση ήταν 108kWh/τόνο τσιµέντου, δηλαδή χαµηλότερη κατά 5,6% σε σύγκριση µε το 2008.

Πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση

 

Energy Star® Partner

Το Φεβρουάριο του 2009, ο ΤΙΤΑΝ ανακοίνωσε τη συνεργασία του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντου στο Roa-noke, ΗΠΑ µε την Επιτροπή Περιβαλλοντικής Προστασίας και το Υπουργείο Ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο TITAN καταθέτει πληροφορίες για την ενεργειακή του αποδοτικότητα προς ανεξάρτητο έλεγχο. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει επίσης οργάνωση πληροφοριών, καθορισµό κατεύθυνσης και συγκριτική αξιολόγηση των ενεργειακών επιδόσεων της εταιρίας µε τις µεθόδους που έχει υιοθετήσει για το σκοπό αυτό η πρωτοβουλία Energy Star®