Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Η ικανότητα του Οµίλου ΤΙΤΑΝ να ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ενισχύεται από συναφείς πρωτοβουλίες που συντονίζει η Διεύθυνση Έρευνας & Ανάπτυξης του Οµίλου. Μετά από διετή έρευνα αναπτύχθηκε και θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή ενός µεγάλου φράγµατος στον ποταµό Τέσκα της ΠΓΔΜ, ένα νέου τύπου ειδικό προϊόν, φιλικότερο προς το περιβάλλον. Εφαρµόζοντας τις τοπικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και ταυτόχρονα χρησιµοποιώντας εναλλακτικές πρώτες ύλες, το προϊόν αυτό παράγεται µε λιγότερες εκποµπές CO2.

Όπως αναφέρθηκε πέρυσι, δύο νέα έργα αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του ΤΙΤΑΝΑ µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Το πρώτο αφορά την αύξηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης νερού κατά την παραγωγή ετοίµου σκυροδέματος, τη μέτρηση των δυνητικών επιπτώσεων στο τελικό προϊόν, καθώς και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης µέρους του τελικού προϊόντος ως αδρανούς στην παραγωγή.

Το δεύτερο έργο αφορά το διαπερατό σκυρόδεµα, ένα προϊόν που ξεχωρίζει για την ικανότητά του να αποστραγγίζει µεγάλες ποσότητες νερού (όµβρια και θαλάσσια ύδατα) και να ανατροφοδοτεί τον υδροφόρο ορίζοντα. Η έρευνα επικεντρώνεται στη δυνατότητα του υλικού να κατακρατά βλαβερές ουσίες (π.χ. παραπροϊόντα πετρελαίου) στη µάζα του, αφήνοντας το καθαρό νερό να περάσει, ενώ εκτιµάται η δυνητικά αυξηµένη ανθεκτικότητα και ο κύκλος ζωής του. Με τα αποτελέσµατα αυτών των ερευνητικών έργων αφενός διευρύνεται το περιθώριο σχετικών εφαρµογών σε βιοµηχανικές µονάδες και αφετέρου βελτιώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωµα του Οµίλου.