Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Αποτύπωµα CO2

Τα εργοστάσια παραγωγής τσιµέντου παράγουν εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα συµβάλλοντας έτσι στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και την κλιµατική αλλαγή. Υπάρχουν τόσο άµεσες όσο και έµµεσες εκποµπές CO2. Οι άµεσες εκποµπές CO2 κατά την παραγωγή τσιµέντου προέρχονται από τις εξής πηγές:

  • Εκποµπή CO2 (decarbonization), κατά τη χηµική διαδικασία της µετατροπής πρώτων υλών (κυρίως ασβεστόλιθου) σε κλίνκερ, που είναι το βασικό συστατικό του τσιµέντου.
  • Κατανάλωση καυσίµων, καθώς όλα τα καύσιµα που καίγονται στους κλιβάνους τσιµέντου (άνθρακας, πετρελαϊκό κωκ) παράγουν CO2 από τη χηµική αντίδραση µεταξύ άνθρακα (C) και οξυγόνου (Ο2). Έµµεσες εκποµπές CO2 προκαλούνται κατά την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται για την παραγωγή κλίνκερ και τσιµέντου.

Από το 2003 ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ δηµοσιοποιεί τις συνολικές άµεσες εκποµπές CO2 από τις δραστηριότητές του κάθε χρόνο. Το 2009 οι συνολικές άµεσες εκποµπές CO2 από τα εργοστάσια παραγωγής και άλεσης τσιµέντου του Οµίλου ήταν 8,7 εκατ. τόνοι. Οι εκποµπές από τα οχήµατα και τον κινητό εξοπλισµό που χρησιµοποιούνται εντός των εγκαταστάσεων του Οµίλου.

Το 2009 οι εκποµπές CO2 υπολογίστηκαν εκ νέου για το διάστηµα 1990-2008 λαµβάνοντας υπόψη τις µεταβολές στη µετοχική σύνθεση του Οµίλου (στην παραγωγή τσιµέντου και στις µονάδες άλεσης). Οι ειδικές εκποµπές του Οµίλου για το 2009 ήταν 672,6kg CO2 ανά τόνο προϊόντος.

Το 2006 είχαµε θέσει ως στόχο να µειώσουµε κατά 15% τις εκποµπές µας σε σχέση µε το 1990. Ο στόχος αυτός έχει ήδη επιτευχθεί υπολογίζοντας µε βάση µε τη µετοχική σύνθεση του Οµίλου τη χρονολογία που είχε τεθεί, καθώς σηµειώθηκε µείωση κατά 16% των εκποµπών και επίδοση 676,5kg CO2 ανά τόνο προϊόντος.

Πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση

Κατανάλωση ενέργειας - «Για να τη διαχειριστούµε πρέπει πρώτα να τη µετρήσουµε»

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση των ενεργειακών επιδόσεων και τη µείωση της κατανάλωσης είναι η ύπαρξη αξιόπιστων στοιχείων σχετικά µε το πώς, πότε και πού χρησιµοποιείται ενέργεια. Η συλλογή και καταγραφή αυτών των πληροφοριών είναι αναγκαία για τον ορισµό των τιµών βάσης και τη διαχείριση της χρήσης ενέργειας. Η κατανόηση της κατανάλωσης ενέργειας τώρα και στο παρελθόν είναι το κλειδί για τον εντοπισµό ευκαιριών που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την εξασφάλιση οικονοµικών ωφεληµάτων.

Το 2009 ο ΤΙΤΑΝ εγκατέστησε στο εργοστάσιο του Roanoke στις ΗΠΑ ένα σύστηµα παρακολούθησης ενέργειας σε πραγµατικό χρόνο µέσω ενός δικτύου ψηφιακών µετρητών που επιτρέπει τη συνεχή καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας και της ενεργειακής έντασης σε κάθε τµήµα των εγκαταστάσεων. Όλα τα µετρούµενα στοιχεία αποθηκεύονται σε µια κεντρική βάση δεδοµένων και οι τάσεις κατανάλωσης ενέργειας αναλύονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και κατά την παύση της λειτουργίας ώστε να διαπιστώνεται πού και µε ποιον τρόπο µπορούν να επέλθουν βελτιώσεις. Το σύστηµα παρακολούθησης ενέργειας επέτρεψε ήδη τον εντοπισµό ευκαιριών για εξοικονόµηση ενέργειας οι οποίες το 2009 είχαν ως αθροιστικό αποτέλεσµα την εξοικονόµηση 10M kWh ενέργειας ισοδύναµης αξίας $490.000.