Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Στη σύγχρονη, περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένη κοινωνία ο περιορισµός της κατανάλωσης φυσικών πρώτων υλών και ενέργειας, η επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση των πρώτων υλών ακόµη και των αποβλήτων αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους κάθε βιοµηχανικής δραστηριότητας. Οι διαρκώς αυξανόµενες απαιτήσεις για βιώσιµη ανάπτυξη έχουν παρακινήσει τη βιοµηχανία συνολικά και τον κλάδο τσιµέντου ειδικότερα σε άµεσες δράσεις. Ο περιορισµός, η επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση των πρώτων υλών και των αποβλήτων αποτελούν βασική συνιστώσα της υλοποίησης της περιβαλλοντικής πολιτικής του Οµίλου, σε επίπεδο τακτικής και στρατηγικής. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι εγκαταστάσεις του Οµίλου ΤΙΤΑΝ έχουν αναπτύξει, εφαρµόζουν και επενδύουν συνεχώς σε πρακτικές περιορισµού - επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης.

Οι πρώτες ύλες και τα ενδιάµεσα προϊόντα που τυχόν διαρρέουν κατά τη διαδικασία παραγωγής ανακτώνται µε ειδικό εξοπλισµό και µετά από κατάλληλη επεξεργασία για την αποµάκρυνση ξένων υλών, επανεισάγονται στη γραµµή παραγωγής για επαναχρησιµοποίηση.

Η ανακύκλωση των υλικών είναι µέρος του τρίπτυχου των πρακτικών που αφορούν τον τοµέα αυτό και ακολουθείται στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Οµίλου µέσω ειδικών προγραµµάτων συλλογής και ανακύκλωσης.

Υλικά

Η ανακύκλωση υλικών και απορριµµάτων πραγµατοποιείται επί τόπου στις εγκαταστάσεις του Οµίλου όταν είναι εφικτή. Στις ΗΠΑ οι επιστροφές σκυροδέµατος χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τσιµεντόλιθων, αλέθονται για λιθοστρώσεις ή για αντικατάσταση άλλων δοµικών υλικών.

Στις περιπτώσεις που τα υλικά δεν µπορούν να ανακυκλωθούν εσωτερικά, η ανακύκλωσή τους γίνεται µέσω συστηµάτων συλλογικής διαχείρισης ή εξουσιοδοτηµένων εργολάβων. Τα υλικά που συλλέγονται µε αυτό τον τρόπο περιλαµβάνουν σκραπ µετάλλων (π.χ. σιδήρου και χάλυβα), µπαταρίες οχηµάτων, χρησιµοποιηµένα λιπαντικά, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό, χαρτί, χαρτόνι, οικιακές µπαταρίες και τόνερ από εκτυπωτές και φωτοτυπικά µηχανήµατα. Το 2009 ο όγκος των ανακυκλούµενων απορριµ-µάτων ανήλθε σε 146.533 µετρικούς τόνους.

Πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση

Πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση

Πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση

 

Διαχείριση πρώτων υλών και συνέργειες µεταξύ των λατοµείων

Η ελαχιστοποίηση των απορριµµάτων από την παραγωγή πρώτων υλών, εκτός από την παράταση του κύκλου ζωής στρατηγικών αποθεµάτων, έχει φέρει στο προσκήνιο νέες συνέργειες και τρόπους διαχείρισης των λατοµείων αδρανών του Οµίλου ΤΙΤΑΝ. Ένα ενδεικτικό παράδειγµα αυτής της πρακτικής είναι η περίπτωση δύο λατοµείων, του Ξηρορέµατος και της Μαλακάσας στην Αττική, που βρίσκονται σε απόσταση 55 χλµ. το ένα από το άλλο. Η βασική ιδέα αυτής της προσπάθειας του Οµίλου ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα συνίσταται στην όσο το δυνατόν πληρέστερη αξιοποίηση του ετήσιου πλεονάσµατος κόκκινου ασβεστόλιθου από το λατοµείο Ξηρορέµατος (δυτική Αττική), που δεν απορροφάται από την τοπική αγορά παραγωγών έτοιµου σκυροδέµατος.

Αποστέλλοντας το ετήσιο πλεόνασµα ασβεστολίθου από το λατοµείο Ξηρορέµατος –που διαθέτει όλες τις προδιαγραφές για τα αδρανή υλικά– στη Μαλακάσα, ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ αποφεύγει τη συσσώρευση αυτού του υλικού σε χώρους του λατοµείου. Η συσσώρευση του υλικου θα περιόριζε στην περίπτωση αυτή τη δυνατότητα ορθολογικής ανάπτυξης των ενεργών αναβαθµίδων.
Καθώς το λατοµείο της Μαλακάσας χρειάζεται αργιλώδη ασβεστόλιθο και µεγάλες ποσότητες εδάφους καλής ποιότητας, ο ΤΙΤΑΝ είναι σε θέση να παράγει και να διαθέτει µεγάλο µέρος των αδρανών αυτών από τη Μαλακάσα, επωφελούµενος των συνθηκών της τοπικής αγοράς. Επιπλέον, ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ χρησιµοποιεί αυτό το πλεόνασµα από το Ξηρόρεµα ως υλικό αναπλήρωσης του ανώτερου στρώµατος του εδάφους στο πλαίσιο του σχεδίου αποκατάστασης που εφαρµόζεται στη Μαλακάσα. Γίνεται έτσι σαφές ότι ένα υλικό που είναι πλεονασµατικό σε µία περίπτωση µπορεί να είναι χρήσιµο σε µια άλλη, οδηγώντας σε ουσιαστικές συνέργειες και βελτιώσεις τόσο από οικονοµική όσο και από περιβαλλοντική άποψη.


 

Η ST µειώνει το αποτύπωµα CO2

Η Separation Technologies (ST), θυγατρική του Οµίλου TITAN που ειδικεύεται στην επεξεργασία της ιπτάµενης τέφρας, εγκατέστησε ηλιακές κυψέλες στο εργοστάσιο της Tampa για να βελτιώσει ακόµη περισσότερο το αποτύπωµα CO2 που δηµιουργείται από τη διαδικασία διαχωρισµού της τέφρας.

Συνολικά έχουν εγκατασταθεί 175 µ2 φωτοβολταϊκών πάνελ στις στέγες των σιλό, µε ονοµαστική απόδοση 9,24 kW.

Στο πρώτο έτος λειτουργίας του το σύστηµα εξοικονόµησε περίπου 23.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, στο εργοστάσιο έχει εγκατασταθεί εξοπλισµός για την ενεργειακά αποδοτική µεταφορά της ιπτάµενης τέφρας πυκνής φάσης εξοικονοµώντας ετησίως σχεδόν 1.000.000 KWh σε σχέση µε παλαιότερα συστήµατα.