Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Το 2009 οι συνολικές δαπάνες που σχετίζονταν µε την υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής του Οµίλου ανήλθαν σε €22,5 εκατ. Το ποσό αυτό περιλαµβάνει επενδύσεις ύψους €3,5 εκατ., οι οποίες αποτελούν το 15,5% των συνολικών δαπανών για την εφαρµογή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον π.χ. βελτίωση ή αντικατάσταση φίλτρων, συστήµατα SNCR για µείωση εκποµπών NOx κ.λ. Ποσό €14,4 εκατ. ή 64,2% των συνολικών δαπανών δαπανήθηκε για την περιβαλλοντική διαχείριση: π.χ. λειτουργία, συντήρηση και διακρίβωση µετρητικού εξοπλισµού, διαχείριση σκόνης από κλιβάνους (CKD), ελαχιστοποίηση διάχυτης σκόνης µέσω ψεκασµού µε νερό, λειτουργία συστηµάτων SNCR κ.α., ενώ €4,6 εκατ. αφορούσαν άλλες δαπάνες σχετικές µε το περιβάλλον, όπως µεταξύ άλλων €3 εκατ. ή περίπου 13,5% για τη διαχείριση απορριµµάτων, €1,1 εκατ. ή περίπου 4,7% για αναδάσωση, €0,4 εκατ. ή περίπου 1,8% για εργασίες αποκατάστασης και €0,1 εκατ. ή περίπου 0,3% για εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.