Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Η βιώσιµη ανάπτυξη αποτελεί πάγιο στόχο του Οµίλου ΤΙΤΑΝ µε βασική αρχή την ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.

Αυτή η σαφής προσέγγιση αποτυπώνεται στον Οδικό Χάρτη για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη , στην περιβαλλοντική πολιτική του Οµίλου ΤΙΤΑΝ και στην υλοποίηση των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει εθελοντικά στο πλαίσιο της συµµετοχής του στην Πρωτοβουλία για Βιώσιµη Ανάπτυξη του Κλάδου Τσιµέντου (CSΙ) και του Διεθνούς Επιχειρηµατικού Συµβουλίου για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (WBCSD).

Δεδοµένου ότι η παραγωγή τσιµέντου είναι κλάδος έντασης πρώτων υλών και ενέργειας, ο ΤΙΤΑΝ αναγνωρίζει τις συνέπειες που έχουν οι επιχειρηµατικές του δραστηριότητες στο περιβάλλον. Το «περιβαλλοντικό αποτύπωµα» των δραστηριοτήτων του Οµίλου αφορά τη χρήση πεπερασµένων πρώτων υλών και άλλων µη ανανεώσιµων πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή των προϊόντων του, εκποµπές στην ατµόσφαιρα, απόβλητα από την παραγωγική δραστηριότητα και κατανάλωση νερού. Για τις µονάδες παραγωγής τσιµέντου έχουν εντοπισθεί οι πηγές περιβαλ-λοντικών επιπτώσεων και έχουν καθορισθεί ποσοτικοί δείκτες για τη µέτρηση των επιδόσεων στους ακόλουθους τοµείς:

  • Κατανάλωση πρώτων υλών
  • Κατανάλωση θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας 
  • Κατανάλωση νερού 
  • Ατµοσφαιρικές εκποµπές (CO2, σκόνη, NOx και SOx
  • Απόβλητα

Για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της εναρµόνισης µε τις άλλες εταιρίες παραγωγής τσιµέντου, χρησιµοποιούµε τα πρότυπα και τους δείκτες µέτρησης που έχουν διαµορφωθεί από το WBCSD/CSI σε κλαδικό επίπεδο και από το GRI.

Σε όλες τις συναφείς δραστηριότητες του Οµίλου εφαρµόζεται ενιαίο σύστηµα συλλογής και αναφοράς των πληροφοριών, αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στοχοθέτησης για συνεχή βελτίωση. Στο πλαίσιο αυτό έχει προχωρήσει η εφαρµογή ενός νέου ολοκληρωµένου συστήµατος που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό (Environmental Audit Toolkit) και επιτρέπει τη συστηµατική προσέγγιση και την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων µε δοµηµένο και πρακτικό τρόπο.

Ο περιορισµός του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος συνιστά πρόκληση και ταυτόχρονα δέσµευση που αντικατοπτρίζεται στους αναθεωρηµένους περιβαλλοντικούς στόχους µας για την περίοδο 2010 - 2015 (Δείτε Επιδόσεις Ομίλου ΤΙΤΑΝ: 5ετές πρόγραμμα 2006-2010 και νέοι στόχοι, Θερμική και Ηλεκτρική Ενέργεια, Αέριες εκπομπές, Κατανάλωση νερού). Συνεχής επιδίωξή µας αποτελεί η µείωση αυτού του αποτυπώµατος ώστε να προκαλούµε «λιγότερο κακό» µε τις δραστηριότητές µας.

Αντιµετώπιση της πρόκλησης της κλιµατικής αλλαγής

Η κλιµατική αλλαγή ήταν στην κορυφή της παγκόσµιας ηµερήσιας διάταξης το 2009, ενόψει και της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ (COP15) που πραγµατοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη το Δεκέµβριο. Ακολουθώντας τη στρατηγική του Οµίλου ΤΙΤΑΝ για την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής, ενώσαµε τις δυνάµεις µας µε άλλες εταιρίες, µε ενδιαφερόµενα µέρη και πολίτες από όλο τον κόσµο στο πλαίσιο της εκστρατείας «Σφραγίστε τη συµφωνία - Seal the Deal» του Οικουµενικού Συµφώνου του ΟΗΕ, ενισχύοντας την επίτευξη µιας αποτελεσµατικής διεθνούς συµφωνίας για το κλίµα.

Οι εκποµπές CO2 από την παραγωγή τσιµέντου ισοδυναµούν µε 5% περίπου των παγκόσµιων εκποµπών που προκύπτουν από ανθρώπινη δραστηριότητα. Κατά συνέπεια ο περιορισµός του αποτυπώµατος του CO2 αποτελεί αντικείµενο συνεχούς έρευνας των επιχειρήσεων του κλάδου.

Με την υπάρχουσα τεχνολογία, ο κλάδος τσιµέντου διαθέτει τέσσερις διακριτούς τρόπους µείωσης των εκποµπών CO2. Αυτοί οι τρόποι συνθέτουν σήµερα τη βάση ενός µοντέλου ανάλυσης της µελ-λοντικής εξέλιξης των εκποµπών CO2 στο συγκεκριµένο κλάδο. Με βάση το µοντέλο αυτό έχει αναπτυχθεί και η «κλαδική προσέγγιση», της πρωτοβουλίας CSI, ως πρότυπο κοινής προσέγγισης της κλιµατικής αλλαγής σε κλαδικό επίπεδο. Επίσης, σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, δηµιουργήθηκε ένας Οδικός Χάρτης Τεχνολογίας Παραγωγής Τσιµέντου που αποτελεί κοινή πρόταση του Διεθνούς Οργανισµού Ενέργειας (ΔΟΕ - IEA) και του WBCSD.

Συνοπτικά, η µείωση των εκποµπών CO2 στον κλάδο µπορεί να επιτευχθεί ως εξής:

  • Ενεργειακή αποδοτικότητα, δηλαδή χρήση αποδοτικού εξοπλισµού τελευταίας τεχνολογίας στα νέα εργοστάσια παραγωγής τσιµέντου και αναβάθµιση των ήδη υπαρχόντων εργοστασίων ώστε να µειωθεί η κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή τσιµέντου.
  • Αύξηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίµων και βιοµάζας µε λιγότερες εκποµπές CO2, έναντι των ορυκτών καυσίµων.
  • Παραγωγή και εµπορία σύµµικτων τσιµέντων όπου το κλίνκερ του οποίου η παραγωγή απαιτεί σηµαντικές εκποµπές CO2, υποκαθίσταται στο βαθµό που επιτρέπεται από υλικά των οποίων η παραγωγή συνεπάγεται λιγότερες ή καθόλου εκποµπές CO2 .
  • Δέσµευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture and Storage, CCS) δηλαδή δέσµευση των εκποµπών που εκλύονται κατά την παραγωγή τσιµέντου πριν απελευθερωθούν στην ατµόσφαιρα και ασφαλής αποθήκευσή τους. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας CCS θα απαιτήσει µεγάλες δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις προκειµένου να καταστεί εµπορικά βιώσιµη για τον κλάδο.

Ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ διερευνά τη βιωσιµότητα κάθε ενός από αυτούς τους τέσσερις τρόπους και σηµαντική πρόοδος καταγράφεται τα τελευταία χρόνια µε συγκεκριµένες παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες.

Κατανάλωση ενέργειας - «Για να τη διαχειριστούµε πρέπει πρώτα να τη µετρήσουµε»

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση των ενεργειακών επιδόσεων και τη µείωση της κατανάλωσης είναι η ύπαρξη αξιόπιστων στοιχείων σχετικά µε το πώς, πότε και πού χρησιµοποιείται ενέργεια. Η συλλογή και καταγραφή αυτών των πληροφοριών είναι αναγκαία για τον ορισµό των τιµών βάσης και τη διαχείριση της χρήσης ενέργειας. Η κατανόηση της κατανάλωσης ενέργειας τώρα και στο παρελθόν είναι το κλειδί για τον εντοπισµό ευκαιριών που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την εξασφάλιση οικονοµικών ωφεληµάτων.

Το 2009 ο ΤΙΤΑΝ εγκατέστησε στο εργοστάσιο του Roanoke στις ΗΠΑ ένα σύστηµα παρακολούθησης ενέργειας σε πραγµατικό χρόνο µέσω ενός δικτύου ψηφιακών µετρητών που επιτρέπει τη συνεχή καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας και της ενεργειακής έντασης σε κάθε τµήµα των εγκαταστάσεων. Όλα τα µετρούµενα στοιχεία αποθηκεύονται σε µια κεντρική βάση δεδοµένων και οι τάσεις κατανάλωσης ενέργειας αναλύονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και κατά την παύση της λειτουργίας ώστε να διαπιστώνεται πού και µε ποιον τρόπο µπορούν να επέλθουν βελτιώσεις. Το σύστηµα παρακολούθησης ενέργειας επέτρεψε ήδη τον εντοπισµό ευκαιριών για εξοικονόµηση ενέργειας οι οποίες το 2009 είχαν ως αθροιστικό αποτέλεσµα την εξοικονόµηση 10M kWh ενέργειας ισοδύναµης αξίας $490.000.