Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Σκόνη

Η σκόνη αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των βιοµηχανικών µας δραστηριοτήτων. Στα εργοστάσια παραγωγής τσιµέντου, οι βασικές πηγές εκποµπής σκόνης είναι οι καπνοδόχοι των παραγωγικών µηχανηµάτων. Σκόνη απελευθερώνεται επίσης κατά τη µεταφορά των υλικών (διάχυτη σκόνη).

Σε όλες τις µονάδες του Οµίλου ΤΙΤΑΝ έχει εγκατασταθεί εξοπλισµός παρακολούθησης και καταγραφής των εκποµπών σκόνης καθώς και για τη διενέργεια µετρήσεων σύµφωνα µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία και τα πρότυπα του Οµίλου. Όσον αφορά τη διάχυτη σκόνη, επειδή δεν είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση των εκποµπών, εφαρµόζεται (σε όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες του Οµίλου) πρόγραµµα περιοδικών µετρήσεων για την παρακολούθησή τους. Σκοπός είναι η προστασία της υγείας των εργαζοµένων και η µείωση των επιπτώσεων στη γύρω περιοχή. Επίσης, λαµβάνεται µέριµνα για τη σωστή συντήρηση και βέλτιστη λειτουργία του εξοπλισµού, καθώς και για την αυστηρή εφαρµογή των κανόνων σχετικά µε τη µεταφορά υλικών τόσο στους χώρους του εργοστασίου όσο και εκτός αυτού.

Πέρυσι οι εκποµπές σκόνης ανήλθαν συνολικά σε 1.493 τόνους και οι ειδικές εκποµπές ήταν 143g/τόνο κλίνκερ βάσει της παραγωγικής δυναµικότητας του Οµίλου το 2009. Οι εκποµπές σκόνης στην πλειονότητα των εγκαταστάσεών µας ήταν κατά πολύ χαµηλότερες των ορίων που θέτει η νοµοθεσία και προβλέπονται από τους περιβαλλοντικούς όρους χορήγησης των σχετικών αδειών λειτουργίας.

Οι ειδικές εκποµπές, υπολογισθείσες βάσει της παραγωγικής δυναµικότητας του Οµίλου ΤΙΤΑΝ το 2006, όταν τέθηκαν οι σχετικοί στόχοι, έφθασαν τα 98,3g/τόνο κλίνκερ, δηλαδή αύξηση 18,3% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. Η επίδοση αυτή παρουσιάζει σχετική επιδείνωση σε σύγκριση µε την τάση που κυριάρχησε τα προηγούµενα έτη στον Όµιλο. Παραµένει κατά συνέπεια κυρίαρχος στόχος για τον Όµιλο η επίτευξη συνολικής µείωσης των εκποµπών σκόνης κατά 65% έως το 2015 σε σύγκριση µε τις εκποµπές σκόνης το 2003.

Πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση

Νox

Η καύση σε υψηλές θερµοκρασίες οδηγεί στη δηµιουργία οξειδίων του αζώτου (ΝOx). Οι επιστηµονικές µελέτες έχουν συνδέσει τις εκποµπές ΝOx µε τη δηµιουργία όξινης βροχής και αιθαλοµίχλης. Το 2009 οι εκποµπές ΝOx του Οµίλου ήταν 20.767 τόνοι και οι ειδικές εκποµπές ήταν 1.982g/τόνο κλίνκερ, βάσει της παραγωγικής δυναµικότητας του Οµίλου ΤΙΤΑΝ το περασµένο έτος. Οι εκποµπές αυτές ήταν εντός των περιβαλλοντικών ορίων που τίθενται στις άδειες λειτουργίας. Με επανυπολογισµό των ειδικών εκποµπών βάσει της παραγωγικής δυναµικότητας του Οµίλου το 2006, χρονιά κατά την οποία τέθηκε ο στόχος, η τιµή που προκύπτει είναι 1,981g/τόνο κλίνκερ, δηλαδή περίπου ίση µε τον τρέχοντα στόχο των 1,980g/τόνο κλίνκερ. Πέρυσι ο στόχος για τις εκποµπές ΝOx αναθεωρήθηκε σε 1,670g/τόνο κλίνκερ έως το 2015 (-45% σε σύγκριση µε το 2003).

Πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση

SOx

Η παρουσία θείου (S) στις πρώτες ύλες είναι η βασική αιτία εκποµπών SOx που συνδέονται άµεσα µε τη δηµιουργία όξινης βροχής. Είναι συνεπώς απόλυτα αναγκαίο οι εκποµπές αυτές να διατηρούνται στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Πέρυσι οι εκποµπές SOx ήταν 2.456 τόνοι, δηλαδή ειδικές εκποµπές 234g/τόνο κλίνκερ, βάσει της συµµετοχής του Οµίλου το 2009. Για µία ακόµη χρονιά, σε πολλά εργοστάσια του Οµίλου, οι εκποµπές SOx ήταν αµελητέες και σε όλες τις περιπτώσεις πολύ χαµηλότερες από τα ανώτατα όρια που προβλέπονται από τους περιβαλλοντικούς όρους των αδειών λειτουργίας.

Υπολογίζοντας τις ειδικές εκποµπές βάσει της παραγωγικής δυναµικότητας του Οµίλου ΤΙΤΑΝ το 2006, χρονιά κατά την οποία τέθηκε ο στόχος, η τιµή που προκύπτει είναι 285g/τόνο κλίνκερ, δηλαδή κάτω από το στόχο των 295g/τόνο κλίνκερ που είχε τεθεί για το 2010.

Λαµβάνοντας υπόψη τις νέες εξαγορές, την παραγωγική δυναµικότητα του Οµίλου και τη θέση σε λειτουργία νέων γραµµών παραγωγής το 2009, τέθηκε νέος στόχος 240g/τόνο κλίνκερ για το 2015.

Πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση