Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Η επικοινωνία μας με τους εργαζόμενους αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της διαδικασίας ανάπτυξης και ενδυνά¬μωσης των σχέσεων με όλους τους «συμμέτοχους».

Το 2007 ολοκληρώθηκαν δύο έρευνες εργαζομένων, μια στην Ελλάδα και μια στην Αίγυπτο. Σκοπός των ερευνών ήταν να αξι¬ολογηθούν οι επιδόσεις του ΤΙΤΑΝΑ σε διάφορους τομείς, όπως στρατηγική κατεύθυνση, ασφάλεια και συνθήκες εργασίας, ΕΚΕ, συνεργασία και επικοινωνία με τους εργαζόμενους, επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη, κ.ά.

Και στις δύο χώρες οι εργαζόμενοι έδωσαν υψηλά ποσοστά θετικής κρίσης στην κατεύθυνση της εταιρικής στρατηγικής. Στην Αίγυπτο η συνεργασία της διοίκησης με τους εργαζόμενους βρέθηκε ψηλά στην κατάταξη. Στην Ελλάδα η ΕΚΕ συγκέντρωσε τα θετικότερα σχόλια, πιθανότατα επειδή οι εργαζόμενοι έχουν με¬γαλύτερη επαφή με τη μακροχρόνια δέσμευση σε σχετικά θέματα και έχουν ενστερνισθεί το πνεύμα και τους στόχους της ΕΚΕ όπως εφαρμόζονται από τη μητρική εταιρία, η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τις αρχές αυτές για περισσότερο από ένα αιώνα. Οι τομείς, όπου -όπως προκύπτει από τις έρευνες- υπάρ¬χουν τα μεγαλύτερα περιθώρια για βελτίωση, είναι η εφαρμογή των συστημάτων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, τα προγράμματα εξέλιξης και ανάπτυξης των εργαζομένων και η διεπιχειρησιακή, διατομεακή συνεργασία σε λειτουργικό και περιφερειακό επίπεδο.

Τα αποτελέσματα συζητήθηκαν διεξοδικά σε συναντήσεις των εργαζομένων με τη διοίκηση σε όλα τα κέντρα δραστηριότητας και ειδικές ομάδες εργασίας οργανώθηκαν για τη διατύπωση προτάσεων στους τομείς που χρειάζονται βελτίωση.